Söndagen 26 mars är försommaren på tillfälligt besök. Människor njuter av vårsolen på uteserveringar och i trädgårdar. Samtidigt samlas 76 ombud samt styrelsen för Sverigedemokraternas distriktsårsmöte i Jönköping; när dagordningen har klarats av har närmare åtta timmar förflutit.

— Det var inget uppseendeväckande, vanliga årsmötesförhandlingar, säger Björn Forsell som återigen valts till ordförande.

Åtminstone en punkt på årsmötet sticker ut: revisionsberättelsen.

Revisorerna, Jonathan Lindqvist och Jerker Friberg, beskriver grava brister kring hur ledningen hanterat ekonomin och påpekar att arbetsutskottets medlemmar brutit mot partistadgarna. Slutsatsen blir att de inte kan ta ställning till om de vill rekommendera årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Makten över pengarna

Striden om partipengarna är en långdragen historia inom Jönköpingsdistriktet. Under flera år har det funnits ett missnöje bland Sverigedemokraternas medlemmar när det gäller distriktsledningens hantering av ekonomin.

— Förra årsmötet tog också sju timmar, alla bråkar med alla, säger en person som deltog på mötet i fjol.

Mötesdeltagaren beskriver det som att olika falanger försöker ta över distriktet och makten över tillgångarna.

— Tyvärr är det pengar och riksdagsplatser alla vill åt.

Från att ha varit ett litet parti utan några stora tillgångar, där i stort sett allt arbete har bedrivits ideellt, har Sverigedemokraterna efter de senaste valen fått förhållandevis stora bidrag från skattebetalarna. Sverigedemokraternas distrikt i Jönköpings län får som tredje största parti 900 000 kronor i partibidrag varje år.

Hur dessa pengar ska användas har enligt flera källor skapat konflikt inom distriktet. En konflikt som har pågått i flera år.

Missnöjda medlemmar

Inför årsmötet 2016 var flera medlemmar missnöjda med vad de såg som oskäligt höga arvoden till ordförande Björn Forsell, som enligt uppgift, fick 20 000, vice ordförande Björn Runn som fick 10 000 och kassör Morgan Malmborg som fick 5 000 kronor i månaden.

Under årsmötet 2016 undertecknade 59 medlemmar, bland annat EU-parlamentariker Peter Lundgren och riksdagsledamot Johan Nissinen, en motion som kan ses som en kraftig kritik av styrelsens hantering av arvoden.

Motionärerna skrev att partiet börjar få rejäla resurser men att de ska användas till "medlemsvård, valrörelse och utveckling av partiet, inte till att arvodera utvalda personer. En ideell förening (…) är beroende av många människors uppoffring, därför blir det strategiskt sett djupt problematiskt om medlemmar och allmänhet anser att de centralt förtroendevalda inte själva uppoffrar sig. Om en sådan åsikt blir allmänt etablerad äventyras organisationens hela existens".

Vidare skrev de, trots att det inte är formellt klarlagt i stadgarna, att styrelsen inte borde kunna besluta om arvoden till sig själva.

De föreslog därför att man skulle införa ett arvodestak på fem procent av det årliga partistödet och att en enskild styrelseledamot inte skulle kunna få mer än hälften av arvodet.

Distriktsstyrelsen svarade att den som tror att partiet kan behålla sitt stöd och utveckla organisationen med "enbart frivilligt engagemang, är både naiv och okunnig". De föreslog avslag av motionen.

Ovanligt med arvoden

Så vad bottnar denna infekterade strid om arvoden till distriktets ledande förtroendevalda?

Ett parti väljer själva hur de använder de lokala partibidragen, men klart är att systemet med att arvodera personer som är internt förtroendevalda i ett parti är ovanligt.

Varken Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna eller Liberalerna betalar något arvode till förtroendevalda.

De fyra partierna finner det helt främmande att arvodera förtroendevalda. Däremot har partierna anställda på olika nivåer i partiet, exempelvis ombudsmän och kanslister, men då handlar det om anställda som erhåller lön.

Annons

Centerpartiet i Jönköpings län, som har ungefär dubbelt så många medlemmar som Sverigedemokraterna, har inte längre råd att ha någon ombudsman anställd.

— Jag är anställd på 20 procent för att sköta det arbetet, säger Raymond Pettersson, distriktsordförande i Centerpartiet, och berättar att de även har en halvtidsanställd kanslist.

Motionen angående begränsning av arvoden röstades ned på Sverigedemokraternas årsmöte 2016. Istället beslutade ombuden att gå på styrelsens linje och inrättade en arvodeskommitté som bestod av valberedningen.

Under 2015 inrättade distriktsstyrelsen ett arbetsutskott som bestod av ordförande Björn Forsell, vice ordförande Björn Runn, sekreterare Samuel Godrén och kassör Morgan Malmborg. Efter att Morgan Malmborg, inför hot om uteslutning, valde att lämna partiet ersattes han av Eric Westroth.

Arbetsutskottet fick till uppgift att sköta "merparten av det dagliga och långsiktiga arbetet".

— Där var Björn Forsell smart. Genom att överlåta beslutet på valberedningen kunde han sedan svära sig fri, säger en källa inom partiet.

Arvodeskommitténs förslag om ett maxtak på 220 000 kronor i årsarvode för medlemmarna i arbetsutskottet röstades igenom. De 220 000 kronorna har sedan arbetsutskottets medlemmar fördelat emellan sig.

Även distriktsstyrelsen riktade själva kritik mot oordningen i partiet. I verksamhetsberättelsen för 2015 uppmanade de kommande förtroendevalda "att nogsamt följa stadgar, protokollföra beslut och följa god bokföringssed" De skrev att det funnits brister som tagit tid att bringa klarhet i.

Trots att såväl medlemmar som distriktsstyrelsen fört fram kritik om hantering av ekonomin och allmän oreda, tycks problemen ha fortsatt under 2016.

Svidande kritik

Jönköpings-Posten har tagit del av distriktets revisionsberättelse för 2016 och kritiken är svidande.

Jerker Friberg och Jonathan Lindqvist skriver att bokföringen är i sin ordning men att det nästan helt saknas insikt i hur de ledande politikerna hanterar ekonomin.

De anmärker på att det är en "mycket bristfällig ekonomisk ansvarsfördelning i styrelsen, att det saknas ett tydligt regelverk och att beslut inte protokollförs".

De är också kritiska till att det inte finns några begränsningar för hur stora betalningar kassör eller ordförande, som står som firmatecknare, får godkänna.

"Det framstår ha varit upp till kassör och ordförande att ta majoriteten av de ekonomiska besluten."

Arbetsutskottet får godkänna betalningar på upp till 10 000 kronor, men i och med att de varje månad godkänner arvoden som utgår från maxtaket på 220 000 kronor om året, menar revisorerna att detta överskrids.

— Det framgår av revisionsberättelsen vad vi kommit fram till, men det allvarligaste är att man upptäckt tydliga brott mot stadgarna, säger revisor Jonathan Lindqvist. Några fler kommentarer vill han inte ge.

Brotten mot partistadgarna handlar om att det inte upprättats något protokoll på arbetsutskottets möten. Protokollen ska enligt Sverigedemokraternas stadgar godkännas av styrelsen i efterhand.

Arbetsutskottet ska endast kunna fatta beslut om en majoritet av ledamöterna deltar. Men i Jönköpingsdistriktet har de inte upprättat någon röstlängd, vilket innebär att det är omöjligt för revisorerna att se vilka som deltagit på mötena.

Läs mer: Kris i Moderaterna

Revisorerna kontaktade partiledningen för att få ett utlåtande om hur de ser på brotten mot stadgarna.

Partiledningen har i sin tur konstaterat att arbetsutskottet brutit mot stadgarna, men hur det ska hanteras överlåter de till distriktsårsmötet att besluta om.

Ordförande Björn Forsell tar dock inte så hårt på kritiken.

— Vi kanske har brutit mot stadgarna i vissa fall, men bara när det gäller detaljer. Ibland glömmer man av sig och brister i det skriftliga. Men det har inte varit några ekonomiska beslut.

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.