Tändsticksområdet befinner sig just nu i ett vägskäl. Kanske lika avgörande som när Jönköpings politiker för drygt 40 år sedan valde att bevara och varsamt utveckla området, istället för att riva och bygga bostäder.

”Tändsticksområdet i Jönköping är sällsynt. Som en av de allra första omvandlingarna av ett äldre industriområde i Sverige står det som ett lyckat exempel på en varsam stadsomvandling, som många andra kommuner med kulturhistoriskt värdefulla industriområden kan se som en förebild.”

Detta skriver Paul Hansson som på uppdrag av Jönköpings Kommun är 2014 utredde Tändsticksområdets särskilda värden.

Tändsticksområdets vänner menar att det finns fyra grundförutsättningar för att området ska fortsätta vara hela Jönköpings Tändsticksområde.

För det första att Tändsticksområdets framtid ska behandlas i en öppen och demokratisk process.

Tändsticksområdet tillhör vårt gemensamma kulturarv och områdets framtid är i allra högsta grad ett allmänintresse. Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Den fortsatta utveckling av Tändsticksområdet måste därför ske i en öppen och demokratisk process i bred dialog med områdets nuvarande verksamheter och andra som är intresserade och engagerade i områdets framtid.

För det andra att förutsättningarna för kultur- och föreningsliv måste förbättras, hyresnivåerna är avgörande.

Annons

Tändsticksområdets är det enda området i centrala Jönköping där kulturen haft en realistisk möjlighet att verka. De små aktörer som vill skapa och verka kulturellt har mycket svårt att klara sig på grund av höga hyror i city. Här skulle tillskapandet av ett urbant kulturreservat kunna vara en spännande väg fram som öppnar upp för möjligheten att bevara områdets särprägel. Ett rikt kulturliv präglat av mångfald och bildning är en garanti för ett öppet och demokratiskt samhälle.

För det tredje att Tändsticksområdet ska vara kvar i gemensam ägo.

Tändsticksområdets unika karaktär och särart utgörs av helheten, inte av de enskilda byggnaderna. Detta är något som slagits fast gång på gång genom ett flertal olika utredningar. Tändsticksområdet måste därför även i framtiden utgöras av en helhet, som en fastighet, med en förvaltare. Jönköpings Kommun har som enskild fastighetsägare en unik möjlighet att även i fortsättningen säkra en långsiktigt hållbar utveckling av Tändsticksområdet.

För det fjärde att Tändsticksområdet behöver ett starkare kulturhistoriskt skydd.

Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet 2017 var mycket viktig för att kulturarvet ska kunna bevaras, användas och utvecklas även av framtida generationer Jönköpingsbor. I sin utredning föreslog Länsstyrelsen att ett vård- och underhållsprogram tas fram för Tändsticksområdet av kunniga och insatta personer.

Vi tycker detta låter som en ypperlig idé och bistår gärna med tips och råd om vilka delar som är i akut behov av åtgärder, för att inte förfalla, förvanskas eller förstöras.

Nästa steg för att sätta Jönköping på den internationella kartan på nytt, kan vara att sträva efter att höja dess status till kulturhistoriskt världsarv.

Idag handlar det om att våga satsa och tänka nytt.

Ett kulturhistoriskt världsarv, för att bjuda in globalt och främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.

Ett urbant kulturreservat, som en plats för allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

Det krävs mod för att göra det som är annorlunda.

Carina Graff

Ingemar Thorsén

Sebastian Dahlander

Åsa Zetterling

Relaterat: "Tändsticksområdet har Brick Lane-potential"
Relaterat: Vätterhem sneglar på Tändsticksområdet – gamla planer får nytt liv
Relaterat: Planen för nya Tändsticksområdet: Vill bli som Gamla Stan i Stockholm