Att bygga ut och rusta Tabergsbanan anses också vara alltför komplicerat med tanke på att den går tätt igenom bebyggelse på flera ställen. Hastigheten 160 kilometer i timmen ställer höga krav när det gäller barriärer och buller. I stället är tanken en helt ny sträckning mot Tenhult för anslutning till Jönköpingsbanan.

Fakta: Y-et

Y-et: Jönköping- Värnamo- Nässjö. Ändrad sträckning då cirka 24 kilometer nytt..

Fakta: Y-et

Y-et: Jönköping- Värnamo- Nässjö. Ändrad sträckning då cirka 24 kilometer nytt spår anläggs från Byarum mot Tenhult. Det nya spåret planeras att ansluta till Jönköpingsbanan vid Tenhult, åt Huskvarnahållet.

Hela Y:et blir elektrifierat, kapacitet och säkerhet ska öka. Planerad hastighet, 160 kilometer i timmen, kortar restiden till strax under 50 minuter mellan Värnamo och Jönköping.

Nuvarande spår mellan Vaggeryd och Jönköping, genom Tabergsdalen, läggs ner av Trafikverket.

Regionen medfinansierar detta projekt med 500 miljoner, varav berörda kommuner också väntas delfinansiera 200 miljoner. Beräknad total kostnad är 1 483 miljoner. Det är planerat att genomföras 2024-2029.

— Vi vet inte exakt hur dragningen blir ännu, det beror ju bland annat på hur det ser ut i marken, säger Lennart Andersson som är direktör för Trafikverket region syd.

Trafikverket ser det som en fördel att den planerade sträckningen går genom mark där det inte finns bebyggelse att ta hänsyn till när det gäller till exempel buller.

Fler förändringar

I Tenhult planeras också för ett extra spår längs Jönköpingsbanan så att tåg kan komma in från båda hållen samtidigt, vilket kortar pendlingstiden längs den befintliga Jönköpingsbanan. Och så ska den nya sträckningen från Vaggeryd/Värnamo passera. Det blir någonstans, kanske intill industriområdet, för att ansluta till Jönköpingsbanan.

Annons

— Vi vet inte säkert hur det blir i Tenhult, vi håller på att fördjupa kunskapen om förutsättningarna. Naturligtvis strävar vi efter att hitta så bra lösningar som möjligt, men det blir ju en bullerkälla i en tidigare bullerfri miljö, säger Lennart Andersson.

Kritik mot buller

Rune Backlund, regionråd (C), framhåller tidsvinsten för pendlare mellan Värnamo och Jönköping som viktig för beslutet om ny järnvägssträckning söderifrån till Jönköping. Under 50 minuter mellan länets två största städer ses som värdefullt för att attrahera pendlare.

Han inser att det blir fråga om stora ingrepp i naturmiljö och att också samhället kan beröras. Tenhultsborna är ju redan starkt kritiska till buller och trafikfara som uppstått sedan väg 842 fick ändrad sträckning. En följd har blivit att den tunga trafiken har ökat genom samhället då många chaufförer genar mellan Barnarp och riksväg 40.

Men det finns ett förslag som tros kunna avhjälpa i alla fall det problemet. Regionen tycker att 33 miljoner kronor ska tas ur den regionala transportplanen för att flytta vägen genom samhället. Dragningen av vägen föreslås samordnas med den planerade nya järnvägen söderifrån förbi Tenhult.

— Det är ju onödigt att skapa många olika korridorer och genom att samordna järnvägen och en ny dragning av den här vägen kan den tunga trafiken genom Tenhult minska, säger Rune Backlund.

Förslaget till väglösningen ska behandlas politiskt och vägas mot andra behov. Det är i slutet av planperioden, mellan 2024 och 2029 som detta kan bli aktuellt.