Hon har hållit i de olika miljöutredningarna för Munksjöstaden i nio år. När det gäller arbetet med den flytande parken och arbetet med att stabilisera strandlinjen tror hon benhårt på den metod hon har förespråkat. Det gör mark–och miljödomstolen också.

Domstolens villkor

• Byggherrarna och länsstyrelsen ska undersöka hur fiskar, växter och fauna mår på Munk..

Domstolens villkor

• Byggherrarna och länsstyrelsen ska undersöka hur fiskar, växter och fauna mår på Munksjöns botten när arbetet med den nya strandzonen är klar.

• Länsstyrelsen och Jönköpings kommun ska vara med i utformningen av den flytande parken. Parken består av cirka 100 pontonbryggor som fogas samman på längden och bredden.

• Strandzonen ska utformas tillsammans med länsstyrelsen så att det blir så mycket lämplig yta som möjligt för fiskarna att leka på.

• Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser ska följas.

— Antingen kan man muddra och ta upp föroreningarna eller så kan man, som vi tänker göra, täcka över och kapsla in dem. Båda är vedertagna och beprövade metoder, det är ingen "rocketscience", säger Louise Johansson.

Totalt täcks en bottenyta på 15 000 kvadratmeter med sand och krossad sten. Det är ingenting som kommer att synas på själva vattenytan.

De branta sluttningarna kommer också att fyllas med krossmaterial och markområdet vid strandlinjen ska stabiliseras. Allt det här betyder att lastbilar med krossad sten kommer att köra till området under en period av åtta till nio månader. Totalt kan det bli 1 500 lastbilstransporter och framför allt är det de boende utmed Barnarpsgatan som påverkas.

Annons

Ett villkor i domen är att byggherrarna följer Naturvårdsverkets allmänna råd för buller.

Tillståndet

Mark–och miljödomstolen ger Tolust tillstånd att göra bland annat de här momenten:

..

Tillståndet

Mark–och miljödomstolen ger Tolust tillstånd att göra bland annat de här momenten:

• Justera och förstärka slänterna i Munksjöns strandlinje genom att lägga ut krossad sten.

• Att göra en tryckbank av sand och krossad sten på Munksjöns botten.

• De får göra en spontkaj runt udden i norra delen av bukten där parken ska ligga.

• De får stabilisera strandlinjerna med grov sprängsten.

• Bottenytan som ska stabiliseras får sammanlagt vara på 15 000 kvadratmeter.

• De får göra en flytande park på högst 8 000 kvadratmeter.

Mark– och miljödomstolen tror inte att fisken i Munksjön kommer att påverkas negativt av den flytande parken.

Under förhandlingarna påpekade länsstyrelsens representanter att fisket från båt blir sämre när den flytande parken är klar.

— Men det går utmärkt att fiska ifrån parken. Då kan också de som är utan båt fiska, säger Louise Johansson.

Mark–och miljödomstolens beslut går att överklaga till miljööverdomstolen i Stockholm.

LÄS MER: "Ön blir en turistattraktion för hela Jönköping"