– Den här är den största satsningen inom cancervården under mina 30 år, säger Bruno Larsson, överläkare och verksamhetschef för länets urologklinik.

FAKTA: Cancersatsningen

Både den förra och nuvarande regeringen utlovade två miljarder kronor för att korta väntetide..

FAKTA: Cancersatsningen

Både den förra och nuvarande regeringen utlovade två miljarder kronor för att korta väntetiderna i cancervården. Nu har en överenskommelse gjorts mellan regeringen och SKL för 2015 omfattande 444,5 miljoner kronor som ska gå till att införa så kallade standardiserade vårdförlopp. Införandet gäller i första hand cancerdiagnoserna: prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, akut myeloisk leukemi (blodcancer), huvud- och halscancer, och matstrupe- och magsäckscancer. Ytterligare tio cancerdiagnoser kommer att tas fram under året där metoden ska införas.

Två miljarder kronor har öronmärkts från staten under en fyraårsperiod för att korta väntetiderna inom cancervården. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om en första satsning för 2015, omfattande 444,5 miljoner kronor, som gäller införande av så kallade standardiserade vårdförlopp.

Metoden som kommer från Danmark bygger på ett systematiskt arbete för att förkorta vårdförloppet mellan misstanke om cancer till behandlingsstart.

"Lita på varandra"

Satsningen under 2015 gäller initialt fem cancerdiagnoser, varav två ligger under Bruno Larssons bord. Det rör sig om prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar.

– Det är ingen tvekan om att vi har för långa väntetider inom sjukvården i landet och då framför allt inom cancervården, säger Bruno Larsson.

Varför förhåller det sig så?

– För att vi har byggt upp ett system i Sverige som inte prioriterar ledtider. Vi har fokuserat mycket på kvalitet, att inget blir fel, och på ordning och reda.

Bruno Larsson menar att standardiserade vårdförlopp tvingar all vårdpersonal att aktivt jobba med flaskhalsarna. Att remisser inte blir liggande, att inte röntgensvar dröjer och att tider för behandling plockas fram snabbast möjligt.

– Alla måste ta ett steg tillbaka och fundera över hur vi ska göra för att korta ledtiderna utan att ge avkall på kvaliteten. Nyckeln till framgång är att olika kliniker samarbetar och att man kan lita på varandra, säger Bruno Larsson.

Täcker inte kostnad

Region Jönköpings län beräknas få ungefär 60 miljoner kronor av de statliga medlen fram till 2018.

– Jag ser det här som uppmuntranspengar då de rimligtvis inte kommer att täcka hela kostnaden för den här satsningen. Men det gör att vi kan parera där de stora bristerna faller ut, säger Bruno Larsson.

När det gäller prostatacancer ligger den genomsnittliga väntetiden från misstanke om cancer vid besöket på vårdcentralen till åtgärd, det vill säga operation eller strålning, på 122 dagar i Region Jönköpings län. Målet är att halvera den tiden.

Max tolv dagar

För cancer i urinblåsa och urinvägar är målet ännu högre satt. Här ska väntetiden från symtom till första operation samt mikroskopisvar ta tolv dagar. Idag är genomsnittstiden 29 dagar i regionen.

Bruno Larsson bedömer att målsättningen för prostatacancer kan nås före 2016 medan det kan ta lite längre tid att nå målet gällande cancer i urinblåsa och urinvägar.

Vad händer om satsningen inte får någon effekt?

– Min tolkning är att det inte finns några repressalier med i den här överenskommelsen. Men skulle det visa sig att vi fundamentalt misslyckas ska vi skicka patienterna någon annanstans. Då håller vi inte måttet och ska inte syssla med detta, säger Bruno Larsson.