Läs mer: Stadsdirektör gjorde "konsult" till IT-chef

Under våren har JP granskat den tidigare stadsdirektören Carl-Johan Korsås. Vi har visat hur han gjorde konsulten Kaj Stenman till chef för hela IT-avdelningen. Samtidigt som JP arbetade med granskningen kom det tips om både Kaj Stenman och Carl-Johan Korsås till kommunens visselblåsarfunktion.

Kommunens personalavdelning ansåg att utredningarna skulle skötas av en extern utredare.

— Här gäller det att prata med folk i organisationen. Jag tror att det underlättar om det är någon utifrån som är duktig på detta, sa Maria Idéhn, ansvarig för visselblåsarfunktionen, då.

Under stadskontorets ledningsgrupps möte den 4 maj gav Carl-Johan Korsås kanslichefen och upphandlingschefen i uppdrag att beställa en utredning av ett externt bolag.

Av upphandlingsunderlaget framgår att utredningen skulle visa om det förekom oegentligheter främst inom det arbetsrättsliga området och om påståendena från visselblåsarna var korrekta.

Underlaget avslutas med: "ärendet är mycket brådskande".

Nu gick det fort; den 8 maj beställde kanslichefen visselblåsarutredningarna av säkerhetsföretaget 2 Secure.

2 Secure, ett av Sveriges största privata säkerhetsföretag, har personal som rekryterats från polisen, försvaret och IT-branschen. Deras visselblåsarutredare anlitas av storföretag och myndigheter bland annat Transportstyrelsen.

— Hur vi genomför och redovisar en utredning beror på vad vi kommit överens med kunden om. Vi har högre kompetens än polisens utredare, säger Elias Wästberg, kommunikationsansvarig på 2 Secure.

På grund av sekretess kan de inte berätta något om den specifika utredningen.

Läs mer: Carl-Johan Korsås avgår

Det finns skäl att låta en extern part hantera myndigheters visselblåsningar. För att visselblåsning ska fungera är det avgörande att de som utreder ärendet är opartiska och uppgiftslämnare måste kunna garanteras anonymitet. Dessutom kan en utredning vara både komplicerad och tidskrävande.

2 Secure skriver: "Vi erbjuder ett system med total sekretess där en professionell mottagare effektivt hanterar, filtrerar och utreder information som lämnas."

Samtidigt ställer den totala sekretessen till problem när det gäller myndigheters visselblåsarfunktion; varken beställare eller allmänhet kan kontrollera hur visselblåsarärendet hanteras.

Offentlighetsprincipen, som bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, är ett fundament i den svenska demokratin och regleras av grundlagen.

Alla avslutade, inkomna eller ivägsända handlingar på en myndighet är allmänna, vilket innebär att de ska diarieföras. Däremot är inte alla handlingar offentliga. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilken typ av uppgifter som kan sekretessbeläggas och på vilka grunder.

Det finns flera fall där myndigheter anlitat externa företag och därmed försökt undkomma offentlighetsprincipen.

Många gånger har dock myndigheterna fått backa när ärendet har överklagats. Flera domar slår fast att handlingar som en konsult har upprättat på uppdrag av en myndighet ska betraktas som allmän och därför kan begäras ut hos myndigheten.

Läs mer: Ann-Marie Nilsson (C): "Det finns inget att dölja"

När 2 Secure hade påbörjat sin utredning av Carl-Johan Korsås och Kaj Stenman hänvisade tjänstemän och politiker till att de startat en utredning och att den skulle få ha sin gång.

— Det här kommer utredningen visa på ett tydligt sätt. sa personalchef Ylva Millback

Annons

- Ju förr utredningen kommer fram, desto bättre. Det förstår ju alla att den här situationen inte är bra, sa stadsdirektören Carl-Johan Korsås.

Ilan De Basso (S), ville inte uttala sig om ifall några fel har begåtts förrän utredningarna var färdiga. Även Jerry Hansson (V) sa att han vill ligga lågt tills utredningarna vara klara.

2 Secure skriver, i uppdragsbeskrivningen, att målet är att finna alla fakta i fallet och skapa ett noggrant underlag så att kommunen kan fatta beslut. Beslutet kan vara att ärendet läggs ner, disciplinpåföljd, organisationsförändringar eller en polisanmälan. Om ärendet blir rättsligt ska utredningen vara en viktig del.

1 juni hade stadskontoret ett samverkansmöte. De fackliga representanterna tog upp frågan om situationen på IT-avdelningen. Arbetsgivaren, som representerades av stadsdirektör Carl-Johan Korsås och personalchef Ylva Millback, hänvisade till den pågående utredningen men kunde inte svara på när den skulle vara färdig. De sa också att det ska lämnas en skriftlig rapport till kommunstyrelsens diare när utredningen är färdig.

De fackliga representanterna upplevde inte att det pågick någon utredning och frågade vilka som deltagit.

— Vi har inte märkt att de varit här, men troligen har utredaren pratat med vissa nyckelpersoner. De kanske har tittat ovanifrån och pratat med facket centralt. Nu sitter vi still i båten och avvaktar tills utredningen är klar, säger Kennet Axelsson, som representerar fackförbundet Vision på IT-avdelningen.

Såväl till fackförbunden som till Jönköpings-Posten gav kommunen besked om att utredningarna skulle vara klara under juni.

Läs mer: Utredning mot Korsås avbryts av kommunens egen visselblåsarfunktion

20 juni meddelade Jönköpings kommun plötsligt att de hade kommit överens med Carl-Johan Korsås om att gå skilda vägar.

— Uppdraget som stadsdirektör är krävande och jag är tillsammans med den politiska ledningen överens om att det är en bra tid att sätta punkt, sa Carl-Johan Korsås i ett pressmeddelande.

En dryg vecka senare författade Maria Idéhn, som är ansvarig för kommunens visselblåsarfunktion, en skrivelse där det framgår att på grund av att stadsdirektören lämnar sin anställning den 1 juli "har, på beställarens begäran, utredningen avbrutits innan den färdigställts." Därför rekommenderar hon ingen ytterligare åtgärd.

Enligt Maria Idén var utredningen nästan färdig och kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) hade fått en muntlig genomgång av slutsatsen.

— Jag har träffat utredaren som fick det här uppdraget och det har jag gjort vid flera tillfällen, sa Ann-Marie Nilsson som dock menar att utredningen var långt ifrån färdig.

— Han har ju inte skrivit någon rapport, han har genomfört ett antal intervjuer, det finns inget skriftligt material och inget sammanfattande dokument.

Vem som tagit beslutet om att avbryta utredningen är oklart. Det finns inga dokument på beslutet att avbryta utredningen.

Läs mer: Det måste finnas skriftligt beslut att avbryta en utredning

Ann-Marie Nilsson beskriver det som att visselblåsarfunktionen föreslog att den skulle avbrytas.

— Vi gjorde en överenskommelse (med Carl-Johan Korsås) som innebar ett avslut, därför avbröts utredningen, det handlade om hans ledarskap.

Hade det inte varit bra att färdigställa utredningen för att kunna dra lärdomar av den?

— Nej, jag ser ingen poäng med att färdigställa utredningen eftersom det handlar om hans personliga ledarskap, det är inget vi hade haft någon större användning av nu när han inte längre är kvar, säger Ann-Marie Nilsson.

När Jönköpings-Posten begär att få ta del av alla handlingar som finns i den avslutade utredningen av Carl-Johan Korsås blir svaret att det inte finns några registrerade handlingar.…

Vidare hävdar Jönköping kommuns jurist att 2 Secure har agerat så självständigt från kommunen att deras arbetsmaterial inte är allmän handling och att kommunen inte har tillgång till deras arbetsmaterial.

2 Secure har hittills fakturerat kommunen 205 000 kronor. Utredningen mot Kaj Stenman är pausad under sommaren.