Även förra året ville Vänsterpartiet höja skatten med det som enligt gruppledaren i Region Jönköping län, Mikael Ekvall, motsvarar en pizza eller en stor stark i månaden för medelinkomsttagare. Från nuvarande 11.26 till 11.41 kronor, alltså med 15 öre.

Vänsterpartiets budgetförslag 2018

I Vänsterpartiets förslag, totalt 111 miljoner, finns bland annat detta:

Förstärkning ..

Vänsterpartiets budgetförslag 2018

I Vänsterpartiets förslag, totalt 111 miljoner, finns bland annat detta:

Förstärkning av vårdplatser: 20 miljoner.

Satsning på Folktandvården: 20 miljoner.

Förstärkning av ungdomsmottagningar: 10 miljoner.

Sänkta patientavgift till 200 kronor: 12 miljoner

Samlat högkostnadsskydd: 4 miljoner.

Projekt för avgiftsfri kollektivtrafik: 2 miljoner.

Teamsamverkan i primärvård: 3 miljoner.

Fler logopeder och psykologer, 8 miljoner.

Stärkt projektstöd till kulturen: 3 miljoner.

Verksamhet med sjukhusclowner: 2 miljoner.

Visselblåsarfunktion: 0,5 miljon.

— När människor vet vad skattehöjningen går till är de beredda att betala mer i skatt. Vi öronmärker de 111 miljonerna till angelägna satsningar som ökar kvalitet och patientsäkerhet, säger Mikael Ekvall.

Fler vårdplatser

Fler vårdplatser ser partiet som angeläget och vill satsa 20 miljoner så att patienter inte ska vårdas på fel avdelning av personal som inte har rätt kompetens.

Lika mycket, 20 miljoner, vill vänstern satsa på folktandvården som ska leda till kortare köer och bättre arbetsmiljö. En riktad lönesatsning till tandsköterskor föreslås och partiet vill att regionen ska verka för att knyta till sig yrkes- och högskoleutbildningar med inriktning mot tandvård.

Ojämn kvalitet

Likvärdig och jämställd vård talar Vänsterpartiet om och i det ligger att jämna ut skillnader mellan vårdcentraler.

— Kvaliteten är ojämn, en vårdcentral kan få 90 procent i nöjda patienter medan en annan har 60 procent. Så kan det inte få vara. Vi vill byta ut vårdvalet som idag är en marknadsanpassning som inte gagnar patienterna. I stället ska man kunna välja vårdcentral efter sitt livspussel, att ha sin vård där man jobbar kan vara praktiskt.

Annons

Sänkta patientavgifter, från 250 kronor till 200 kronor föreslås och till det ett samlat högkostnadsskydd som enligt en trappmodell maximerar kostnaden till 2 200 kronor istället för 4 880 som personer med många olika behov kan komma upp i dag.

— Vi vill också prioritera tidiga insatser till barn och unga och satsar 18,5 miljoner på ungdomsmottagningar med bland annat fler psykologer och dietister och satsning på sjukhusclowner.

Stärkt barnverksamhet

När det gäller den aktuella och heta frågan om var barn som behöver ligga inne på sjukhus ska vårdas kräver Vänstern en konsekvensutredning innan en ändring görs. Partiet skjuter till sex miljoner för att anpassa verksamheten och miljön i Eksjö och Värnamo efter barnens behov, innan man vet hur den bästa vården verkligen ska se ut.

— Barnen ska givetvis ha en bra vård, samtidigt som vi inte vill dränera något av sjukhuset på kompetens.

Gratis resor

Vänsterpartiet vill att fler ska resa kollektivt, både unga och äldre, och föreslår ett seniorkort från 65 år. Sträckor med låg resandegrad bör bli avgiftsfria för att stimulera till åkning, vilket kan locka exempelvis äldre som då också kan aktiveras mer och få höjd livskvalitet. Biljettpriserna ska inte öka mer än index, alltså fem procent istället för Alliansens förslag på åtta procent.

För att få kontroll över kollektivtrafiken, inte minst anställningsavtal och kostnader, föreslår Vänsterpartiet att regionen tar över hela ansvaret genom att bilda ett nytt dotterbolag för både buss- och tågtrafik.

Räknar med statsbidrag

En del förslag läggs tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det gäller de riktade statsbidragen som går upp till 172 miljoner 2018.

Det betyder bland annat 70 miljoner till god arbetsmiljö, bland annat arbetstidsförkortning för nattarbete. 35 miljoner ska gå till förlossning och BVC, 19 miljoner till psykisk hälsa.

I nästa vecka fattas beslut om regionens budget när regionfullmäktige sammanträder.