HABO KOMMUN utnyttjade sin förköpsrätt och förvärvade 2004 fastigheten Munkaskog 1:3.

På fastigheten finns ett mindre markområde, åtta procent av förvärvad mark, som tillsammans med byggnader utgör Munkaskogsgården.

Inför upprättandet av köpekontraktet 2004 blev det klarlagt att föreningen har dispositionsrätt till gården och äger byggnationer och investeringar som föreningen utfört allt sedan 1959.

Vid kommunens utnyttjande av förköpsrätten övertogs de tilltänkta köparnas köpekontrakt och pris. Pris och kontrakt omfattade inte det föreningen ägde, det vill säga, kommunen betalade inte för värdet av föreningens investeringar.

TIDIGARE markägares donation 1959 villkorades med att föreningen åtog sig att uppföra och driva en läger- och ungdomsgård.

Eftersom överföring av markområdet inte var förberedd juridiskt och byggnationen skulle starta omgående villkorades också att föreningen äger de byggnationer och investeringar som den gör.

Utan detta klarläggande om ägandet hade givetvis inte nuvarande läger- och ungdomsgård funnits.

Avtalen gäller fortfarande.

DET KOMMUNEN nu erbjudit föreningen skiljer sig avgörande från nuvarande avtal, även om det inte framställs så.

Kommunen kräver att utan ersättning bli ägare till investeringarna.

Allt som byggts och skapats under 60 år ska i strid med avtal överföras till kommunen.

Annons

Nuvarande Munkaskogsgården innehåller helt andra byggnader än de som tidigare fanns; nya byggnader på ofri grund.

Allt kassaöverskott, cirka 250 tkr per år, har satsats på förbättringar, underhåll och skötsel. Ett betydande oavlönat arbete utförs dessutom av medlemmar för att möjliggöra måttliga priser för gästande grupper.

Habo kommun har en resurs som många kommuner saknar.

DE KRISTNA församlingarna i Habo har i en skrivelse klargjort gårdens stora värde för arbetet bland ungdomar och andra.

Vid diskussion om nytt avtal och för att reda ut oklarheter överenskoms med kommunen om en juridisk utredning.

Kommunens advokat har medgivit att villkoret om äganderätt till investeringar kan vara giltigt men behöver styrkas. Vår advokat har efter bevisupptagning inkommit med bevittnat styrkande från de som var med 1959 och 1960 från både markägare och föreningen.

Berörda personer har nu uppnått hög ålder och menar att kommunen borde inse att en sådan stor insats på mark som ännu inte ägdes görs inte utan avtal om vem som äger vad.

Att nu vända och vrida och ifrågasätta trovärdighet i avtalet för att tillskansa sig stora värden är orättfärdigt och ovärdigt en kommun.

Kommunen har vare sig förvärvat eller betalt investeringarna på Munkaskogsgården.

FÖRENINGEN vill att den juridiska utredningen slutförs, det vill säga, att frågan om uppsägning skjuts upp.

Föreningen vill finna lösningar som medger fortsatt verksamhet utan att vare sig kommunen eller Munkaskogsgården skänker bort något som man förvärvat och äger.

Föreningen anser att en rimlig lösning för båda parter är att föreningen blir ägare till markområdet, vilket vore att fullfölja det avtal som kommunen övertog när förvärvet skedde 2004.

Ett alternativ är en förlängning av nyttjanderätten med tydligt klarläggande om äganderätten till investeringarna.

Kenneth Dahlgren

Ordförande, föreningen Munkaskogsgården