Studenten läser en kurs på masternivå på Hälsohögskolan i Jönköping. När studentens examensarbete lämnades in upptäckte en annan student att stora delar av materialet var plagierat.

Studenten, vars arbete blivit plagierat, kontaktade kursansvarig som sedan gjorde en anmälan.

När examensarbetet jämfördes mot databasen Urkund framkom det att det fanns stora likheter mellan uppsatserna.

Studenten har förnekat uppsåt att plagiera men medger likheter mellan examensarbetena.

Disciplin- och avskiljandenämnden stänger av studenten i fyra månader eftersom mängden plagierat material är omfattande och ser det också som försvårande att fusket skett under ett examensarbete på masternivå.