Alex har tidigare haft personlig assistans beviljat, en insats som upphörde för cirka tio dagar sedan.

Den insats som kvarstår är vistelse på korttidshem fyra dygn per månad. Alex är även på fritids efter skolan två dagar i veckan då föräldrarna arbetar.

Vad gäller Alex personliga assistans är det viktigt att poängtera att Ann-Sofi Nilsson ansökte om inhibition, vilket avslogs av Förvaltningsrätten. Själva överklagan har man däremot inte tagit något beslut om ännu.

I slutet av maj ansökte Alex föräldrar om LSS-insatserna avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson.

När vi fick avslag på Alex personliga assistans så ansökte vi om avlösarservice i hemmet, ledsagarservice och kontaktperson. Vi fick avslag på kontaktperson helt och hållet, men fick två timmar i veckan för avlösarservice och tre timmar i veckan i ledsagarservice, berättar Alex mamma Ann-Sofi Nilsson.

Avlösarservice är till för att få avlastning i hemmet i samband med träning och helgens handling och städning av huset. De ansökte om totalt elva timmar i veckan, men föräldrarna fick endast två timmar beviljade i Tranås kommuns senaste beslut.

Bedömningen är att de har ett visst behov av regelbunden avlösning för att föräldrarna ska kunna göra någon aktivitet per vecka tillsammans.

Det som kan anses vara anmärkningsvärt är hur Tranås kommun beviljat Alex ledsagning med tre timmar i veckan för att han ska kunna ta sig till och från en-två aktiviteter och träning i veckan, dock utan att kunna ge honom omfattande insatser på plats.

Resterande tid i ansökan, 6,5 timmar, avslogs.

Enligt kommunens framställan behöver Alex aktiviteter på egen hand utanför hemmet och familjen. I bedömningen skriver man att ”han har behov av ledsagare med sig vid fritidsaktiviteter både för att komma till och från aktiviteten och under själva aktiviteten. Han behöver stöd och tillsyn med klädsel, toabesök, i matsituationen och med kommunikation. Alex har behov av och rätt till LSS-insatsen ledsagarservice. Behovet tillgodoses inte på annat sätt”.

Kommunens bedömning är att ledsagarservice har karaktären av personligt stöd, där omvårdnad inte ingår. Men vid behov kan hjälp med förflyttning, hjälp vid måltider och toalettbesök inkluderas i samband med insatsen.

Ledsagarna får utföra vissa moment, men inte som kan anknytas till personlig assistans. Det handlar inte bara om lek, det är omvårdnad också, förklarar Ann-Sofi.

Enligt biståndshandläggaren ska ledsagaren utföra aktiviteten, men enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen får inte ledsagaren göra detta.

Enligt domen (HFD 2011 ref. 8) kan inte omfattande insatser i assistansliknande former anses ligga inom ramen för vad en kommun kan förpliktas att svara för inom ledsagarservice.

Samtidigt, som Ann-Sofi redan nämnt, så beslutade socialtjänsten i Tranås kommun att avslå ansökan gällande kontaktperson. Det är en väntjänst som syftar till att ge den enskilde personligt stöd och underlätta vardagen för personen i fråga.

Insatsen kan tillgodose behovet av en vän/medmänniska när en anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. Det kan också innebära att kontaktpersonen följer med på olika aktiviteter.

Ansökan avslogs då socialtjänsten anser att Alex behov av stöd vid fritidsaktiviteter tillgodoses genom de beviljade insatserna ledsagarservice och avlösarservice.

Det är tråkigt att de sitter med ett beslut som inte går att genomföra. Han får tre timmars ledsagning, men ingen ska vara med på själva aktiviteten, berättar Ann-Sofi.

Det här är så jäkla fel. De har gjort fel med Alex sedan dag ett och jag är så trött på det.