BEO är inte en person vid skolan, utan en del av statliga myndigheten Skolinspektionen. Dess uppgift är att ta tillvara barn och elevers rättigheter i skolan. Det kan sluta med att myndigheten företräder barnet i en domstolsprocess mot den som driver skolan.

Under fyra år har mängder av olika händelser anmälts i det aktuella fallet; slag, negativa kommentarer, stopp från att röra sig fritt i skolans lokaler, ”retad”, ”motad”, ”trakasserad”, ”dragen i…”. I beskrivningen av händelserna är många ord överstrukna och som gärningsman uppges bara ”en elev”.

”Anmälaren” har haft möten med psykologer, mentorer, kuratorer och rektorer utan att det har hänt något. Skolan har bearbetat varje händelse för sig, men det bara upprepar sig, skriver BEO. Skolan ska också ha fått reda på fler händelser, som inte anmälts. Rektorn har anmält vidare totalt fyra händelser, fortsätter myndigheten.

BEO skriver att skolan borde ha gjort en grundlig utredning och vidtagit verkningsfulla och relevanta åtgärder redan under vårterminen 2015.

Svårigheten är att få en helhetsbild vid varje tillfälle och frågan är också hur lång tid som ska förflyta emellan incidenterna för att det ska kunna sägas vara ett sammanhängande ärende, säger en rektor tidningen pratat med.

BEO konstaterar att det har varit många fall av kränkning, men att den ansvariga rektorn bara har anmält vid fyra tillfällen…

Det är inte alltid solklart om det rör sig om en konflikt eller om en kränkning. Ibland kan man som rektor förstå att eleverna har löst problemen på egen hand.

Absolut! Och den fungerar i de allra flesta fall. Samtidigt är det människor vi jobbar med; barnen kommer från krigszoner, från trygga hem, och från hem som verkar trygga på ytan, men som inte är det, säger rektorn.

De nu ställda åtgärdskraven kommer som svar på den anmälan BEO fick in i maj: Kommunen ska senast den 19 december ha vidtagit åtgärder för att uppfylla skollagens krav på kränkande behandling. Dessa innefattar att skyndsamt utreda kränkningar och vidta åtgärder så att de inte fortsätter, samt att skolans rektor rapporterar dem vidare inom förvaltningen.

Tillförordnade förvaltningschefen Carina Sandberg vill inte säga någonting om det aktuella fallet utan hänvisar till det svar som ska formuleras.