Ärendet har beretts av tjänstemän och beslut om tillbyggnaden togs av regionstyrelsen nyligen. Bakgrunden är att bårhuset vid Ryhov under en längre tid har haft för få platser för avlidna. Det finns nu 96 platser och efter utbyggnad ska det bli 146 platser.

Vi har arbetat fram det här ärendet under en tid och när det var färdigt lyfte vi den till regionstyrelsen, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Kostnadsramen som politikerna har sagt ja till uppgår till 17 miljoner och till det kommer utrustning för 2,2 miljoner.

Utredningen har visat fördelar med att också flytta obduktionen från de nuvarande lokalerna i sjukhuset till samma byggnad som bårhuset. Den tidigare ytan för obduktion kan därmed användas för andra behov.

Personal inom både bårhuset och obduktion ser, enligt utredningen, fördelar med samordningen. Det bedöms finnas möjlighet att arbeta effektivare när det gäller till exempel förflyttning av avlidna mellan obduktion och bårhus.

En annan förbättring är att bårhusets personal kan använda obduktionssalen för kistläggning när rummet för kistläggning är upptaget av anhöriga som själva tvättar sina anhöriga.

Personalrum och omklädningsrum för personalen blir gemensamma. Nu ska regionfastigheter börja med projektering och byggnaden planeras att vara färdig hösten 2019.