– Vi har hört att flera psykiatriska intensivvårdavdelningar i landet även vårdar barn, och vi vill helt enkelt veta hur det ser ut på Ryhov, kommenterar Jonas Nilsson, handläggare på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO ska bland annat granska hur psykiatrins riktlinjer ser ut för vård av minderåriga och rutiner för tvångsvård och statistik över hur vanligt det är att minderåriga vårdas bland vuxna.

Nina Martinsson, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Ryhov, förklarar i ett mejl hur organisationen ser ut:

– I Region Jönköpings län finns det en psykiatrisk intensivvårdavdelning (piva) som är gemensam för alla åldrar. Patienter under 18 år placeras där när det finns behov av psykiatrisk intensivvård. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (bup) har det medicinska ansvaret när personer under 18 år vårdas på piva och patienten följs av barnpsykiatrisk överläkare/team under vårdtiden.

Under 2016 har 23 personer under 18 år vårdats på piva med en medelvårdstid på 1,3 dagar. Den längsta vårdtiden varade 12 dagar. Barnen delar avdelning med vuxna men har eget rum.

Eftersom miljön på bups vårdavdelning är utformad att vara så hemlik som möjligt blir det problem när patienten blir aggressiv eller självdestruktiv. Miljön erbjuder helt enkelt inte tillräckligt skydd och säkerhet, och därför får barnen vårdas på intensivvårdsavdelningen när så behövs.

– Utifrån detta har klinikledningen under hösten 2016 aktualiserat behov av anpassning av miljön på bups vårdavdelning till en högre skyddsnivå. Vår egen utredning tillsammans med IVO:s granskning kommer att vara oss till god hjälp i detta arbete, kommenterar Martinsson.

I FN:s barnkonvention konstateras det att barn och unga inte ska vårdas med vuxna, och särskilt då barnet är frihetsberövat. Men Nina Martinsson påpekar att det inte är så enkelt som att skapa en psykiatrisk intensivvård för enbart patienter under 18 år. Då skulle barnen på grund av den låga beläggningen oftast vårdas ensamma, vilket skulle innebära risk för otillåten isolering.

Senast i slutet av april ska Ryhov ha svarat på IVO:s frågor.