Trycket vid korsningen Åsenvägen-Humlevägen är högt under rusningstrafik och det vill nu Jönköpings kommun göra något åt. Ombyggnationen startar nu i dagarna och kommer att pågå till och med månadsskiftet juni/juli. Genom att sänka hastigheterna, dela upp körfälten och bredda gång- och cykelvägen hoppas kommunen få en bättre framkomlighet, även vid rusningstrafik. I samband med vägförändringarna ska även dagvattenbrunnar installeras och vatten- och avloppsrör förnyas.

Jönköpings kommun uppmanar bilister att välja annan väg under arbetsperioden.