Jönköpings kommun har de senaste åren ökat med 2 000 invånare per år. Nya bostadsområden, arbetsplatser och serviceanläggningar byggs i hög takt. Kommittén för modernare byggregler ska utreda om dagens byggregler behöver förändras och i så fall på vilket sätt. Jönköping är intressant att titta närmare på eftersom kommunen har utvecklat flera nya bostadsområden och har planer på stora framtida satsningar. I den nya stadsdel, Södra Munksjön, planeras exempelvis för 25 000 boende, 11 500 arbetsplatser, 450 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och ny infrastruktur. Jönköpings centrala delar förändras samtidigt som det pågår utveckling i 14 kommundelar. Att de nya höghastighetstågen kommer att stanna i Jönköping skapar nya förutsättningar. Förändringen ställer höga krav på moderna och effektiva byggregler som stödjer kommunens utveckling. Byggreglerna ska stimulera byggandet, skapa förutsättningar för bostäder som kan efterfrågas av olika målgrupper och säkerställa att arbetsplatser som byggs är sunda. Reglerna bör även vara förutsägbara och enkla att förstå. Kommittén för modernare byggregler gör en Sverigeturné under våren och samlar in synpunkter om byggreglernas innehåll och utformning. I slutet av 2019 presenterar kommittén förslag på nya byggregler.

Lokala exempel på hur reglerna tillämpas i dag och synpunkter på vilka förändringar som kan behövas är värdefulla i vårt fortsatta arbete. Vi vill därför höra hur byggreglerna fungerar i praktiken och vad som krävs för att reglerna ska bidra till effektiva byggprocesser, bra bostäder och arbetsplatser. Kommittén för modernare byggregler träffar i dag stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson, representanter från stadsbyggnadskontoret samt lokala byggaktörer och fastighetsägare, som bidrar med sina erfarenheter av hur byggreglerna fungerar. Men även hur framtidens bostäder och arbetsplatser kan komma att utformas. Digitalisering, förändrat levnadssätt och klimatförändringar kan skapa nya behov och spännande innovativa lösningar. Vad ställer det för krav på framtidens byggregler?

Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler

Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler