Relaterat till artikeln

Kommunens iver att genom förtätning, i stället för nyexploatering i ett nytt byggnadsområde, bereda bostäder är oförklarlig. Visst, de tillgodoser fastighetsägarens intresse av att tjäna pengar, men att ta hänsyn till en stadsmiljö och omgivningens intresse är inte aktuellt. Det enskilda får stå tillbaka för det allmänna, och den värderingen görs inte av det allmänna utan av enskilda politiker.

I anslutning till det tänkta huset finns idag en byggnad på 8 våningar. Från alla instanser som haft invändningar mot byggnadshöjden finns nog ingen som inte har ansett att det är rimligt att bygga ett hus till med 8 våningar. Men det duger inte, det ska upp sex våningar till. I detaljplanen står det "så klokt": "Påverkan blir inte så stor då det på våning 9 till 14 sker en indragning av byggnadskroppen från söder". Att man inte låter klumpen gå ända upp utan låter det se ut som ett antal legobitar av olika storlekar staplade på varandra, det är stadsarkitektens syn på att ”lägga örat till marken och lyssna”.

Det finns inga skäl ur stadsmiljön att skapa ett högre hus i kvarteret, det finns inga högre hus i närheten. Stadsarkitekten säger sig vilja lyssna, men ordföranden i stadsbyggnadsnämnden har inte ens lyssnat och läst eller så har han inget förstått. Han säger efter att detaljplanen antagits ”vi sade ja till den delen av detaljplanen som berör Tositos höghus som egentligen aldrig varit omtvistat”.

I beslutsunderlaget som finns har följande remissinstanser haft synpunkter: Hemsö Hälsan AB, Region Jönköping, Folktandvården, fackliga representanter för vårdyrken, BRF Hälsan och BRF Harpunen. Dessutom vet jag att Gudmundsgillet haft synpunkter men dessa är inte ens nämnda i beslutsunderlaget.

Invändningarna är snarlika. Minskat dagsljusinsläpp, insyn (sekretessproblem), dålig arbetsmiljö, parkeringsproblem för boende, anställda, och patienter, skuggning av Lasarettsparken som minskar dess användningsområde, olämpligt att överhuvudtaget förtäta kvarteret Hälsan och så vidare. BRF Harpunen framhåller att en plan som antogs 2003 och där det anges att marken inte ska bebyggas, borde påverka utformningen av byggnaderna.

Hälsan 5 är ett storskaligt angrepp på stadsmiljön på Väster. Ett annat som pågår, som inte bara är ett angrepp på stadsmiljön, utan också ett angrepp på gröna värden som kommunen sägs värna i sitt Stadsmiljöprogram, är den storskaliga byggnation som Svenska kyrkan avser göra med stadsbyggnadsnämndens goda vilja vid Lagermanska villan. Även här finns synpunkter på exploateringsgraden, men det ska byggas ”bostäder” då får allt vika. Stadsbyggnadsnämnden ska inte tro att Hälsan tiger still!!

Det är skrämmande hur tjänstemän och politiker fullständigt bortser från de invändningar som görs, men det är klart anser man att en massiv mängd invändningar innebär ”att höghuset aldrig har varit omtvistat”, så är det inga problem. Det kanske är dags att utrusta stadsbyggnadsnämndens ordförande med hörapparat??

Lennart Angselius

Lennart Lindberg

Värna Vår Stad