Stora barngrupper i förskolan kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Utöver försämrad anknytning riskerar stressen att leda till bland annat koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga. Därför behöver små barn små barngrupper!

Sedan Alliansen tog över styret av Jönköpings kommun har stora resurser satsats för att minska barngruppernas storlek i förskolan. En satsning som givit önskat resultat. 2006 var i snitt 17,0 barn inskrivna per förskoleavdelning. 2018 hade gruppstorleken minskat till 14,7 barn per avdelning. Allt enligt Skolverkets officiella statistik.

Alliansen har arbetat utifrån ett mål för barngruppernas storlek som anger att småbarnsgrupperna i kommunen i snitt, sett över en årscykel, inte ska ha fler än 12 barn och att syskongrupperna enligt samma princip inte ska innehålla fler än 18 barn. Sammantaget ska detta innebära ett snitt på max 15 barn per förskoleavdelning.

När Koalitionen tillträdde så tog de sonika bort de siffersatta målen för barngruppernas storlek och ersatte det med ett mål om att barngrupperna ska vara ”så små som möjligt”. En tydlig ambitionssänkning. Näst intill intet förpliktigande, det blir som det blir. I samband med att budgeten för innevarande år skulle fastställas föreslog Kristdemokraterna och Moderaterna att målen för barngruppernas storlek skulle återinföras. Koalitionen röstade nej.

Under kommande år väntar stora besparingar inom förskolan till följd av koalitionens budget. Detta kommer ofelbart leda till större barngrupper. Koalitionen har föreslagit en del effektiviseringar för att minska behovet av besparingar. Effektiviseringar som vi i stort ställt oss bakom. Men det återstår ändå ett betydande sparbeting 2021-2022. I vårt förslag till budget utraderade vi Koalitionens förslag till besparing på förskolan under dessa år för att säkerställa att barngrupperna skulle kunna fortsätta vara små. Koalitionen röstade nej till vårt förslag.

När det gäller antalet äldreboendeplatser försöker Koalitionen nu få det att framstå som att de är arkitekterna bakom att det byggs nya äldreboenden. Men är det så? Nej verkligen inte. Beslutet om att bygga 400 nya äldreboendeplatser fattades under tiden med Alliansstyre och undertecknad var den som formulerade förslaget. Vårt förslag innehöll däremot inte avveckling av några äldreboenden. Det angav att de skulle tillskapas 400 nya platser netto det vill säga att antalet äldreboendeplatser skulle bli 400 fler än idag. När Koalitionen beslutar att ett äldreboende ska avvecklas 2022 så urholkar de utbyggnaden.

I vår budget sköt vi till pengar för att stoppa planerna på att lägga ner ett äldreboende. Koalitionen röstade emot detta. Vi föreslog också i ett särskilt yrkande att kommunfullmäktige skulle tydliggöra att utbyggnaden av äldreomsorgen skulle innebära att det blev 400 platser fler. Det vill säga att avvecklar man ett boende så måste man bygga än fler än 400 nya platser. Även detta röstade Koalitionen nej till.

Det stämmer att vi under några år kontinuerligt haft ett antal äldreboendeplatser lediga. Det behövs för att snabbt kunna erbjuda den som behöver en plats detta inom rimlig tid. Överskottet kommer också att behövas som reserv när en del av våra gamla äldreboenden behöver renoveras. För oss är en god tillgång på äldreboendeplatser nödvändigt för att det ska kännas tryggt att åldras i Jönköping. Koalitionen väljer istället att lägga ner ett äldreboende just då antalet äldre kraftigt kommer att öka. Det minskar tryggheten.

Mot bakgrund av detta ansåg jag inte att det var självklart att redan nu utlova att öka Destination Jönköpings budget 2022 med nya arrangemang utöver O-ringen och världscupstävlingen i moutainbike. Jag är positiv till att vi arrangerar båda evenemangen. Om Destination Jönköping under enskilda år får extra anslag är det också rimligt att man under andra år avstår nya arrangemang. Inte minst mot bakgrund av att kommunen har en tuff ekonomisk utmaning som väntar och som innebär besparingar i välfärden.

Att som Koalitionen säga nej till mål för barngruppernas storlek och tillgången på äldreboendeplatser är en ambitionssänkning. En ambitionssänkning som jag tror väljarna motsätter sig.

Andreas Sturesson

Kommunalråd (KD)