Om några år kommer antalet äldre snabbt att öka. Då väljer kommunens styrande partier att lägga ner ett äldreboende.

Sedan Koalition för Jönköping (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) tog över styret av vår kommun hösten 2018 har det blivit tydligt att man sänker ambitionerna för äldreomsorgen och förskolan. Antalet äldreboendeplatser ska bli färre än vad som tidigare har planerats och barngrupperna i förskolan ska bli större.

År 2018 var 7 360 personer i Jönköping 80 år eller äldre. Till år 2032 beräknas denna siffra ha stigit till 10 722 personer, en ökning med drygt 45 procent. Vi har nu ett par år där ökningen är begränsad men från och med år 2023 ökar antalet 80-plussare rejält och snabbt. Ska det kännas tryggt att åldras i Jönköping måste tillgången på äldreboendeplatser vara god.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunfullmäktige i februari 2018 att antalet äldreboendeplatser skulle öka med 400 platser fram till 2032. Beslutet fattades på initiativ av Alliansen. Äldrenämnden gavs samtidigt i uppdrag att ta fram en planering för utbyggnaden.

I samband med att denna behandlades av kommunfullmäktige i december 2019 så slog kommunfullmäktige på nytt fast att antalet äldreboendeplatser ska öka med 400 platser. När man nu avvecklar ett äldreboende med 30 platser blir ökningen av antalet äldreboendeplatser endast 370.

I ett försök att blanda bort korten för väljarna så talar koalitionen nu bara om att det ska byggas nya äldreboenden. Detta för att dölja att avvecklingen av ett äldreboende innebär en ambitionssänkning.

Att man sänker ambitionerna kunde vi Kristdemokrater tillsammans med Moderaterna enkelt bevisa när kommunens budget i höstas skulle fastställas. Vi begärde att kommunfullmäktige i en särskild omröstning skulle ta ställning till följande förslag: ”Målet om 400 nya platser i särskilda boenden för äldre till 2032 ligger fast.” Koalitionen röstade emot.

Ytterligare ett bevis på att man sänker ambitionerna vad gäller tillgången på äldreboenden är att man räknar med att från och med år 2022 spara 14,4 miljoner kronor per år på nedläggningen.

Samtidigt som koalitionen jobbar med att avveckla ett äldreboende så görs en genomgång av befintliga äldreboenden för att bedöma vilka som är i behov av renoveringar kommande år.

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att äldreboendet Västerhäll i Tenhult på sikt ska ersättas av ett nytt äldreboende på Herrgårdsgärdet. Den typen av avvecklingar – att ett omodernt äldreboende ersätts av ett nytt och platser avvecklas men nya tillkommer i motsvarande grad – är naturligtvis okej. Men det koalitionen nu gör är att avveckla ett boende utan att öka ambitionerna vad gäller byggandet av nya.

Ett minskat antal äldreboendeplatser är inte det enda bekymret med Koalitionens beslut. Det finns ytterligare två exempel varför.

För det första så har man inte bestämt sig för vilket boende som ska läggas ner. Detta trots att det nu bara är 22 månader tills äldreboendet ska vara tomt och nedlagt. Det innebär att äldre fortfarande flyttar in på det äldreboende som kommer att läggas ner.

Personer som i flera fall kommer att bo kvar den dag boendet ska stängas. För det är inte ovanligt att man bor längre tid än 22 månader på ett äldreboende. Personerna kommer att få erbjudande om plats på ett annat äldreboende. Vill man inte flytta kommer man att tvingas till det. Genom att inte tydligt ange vilket boende som avses så kan man inte heller stoppa inflyttningen. Detta skapar mänskligt lidande, helt i onödan.

För det andra så har kommunen i snitt 30 lediga äldreboendeplatser över tid. När ett äldreboende avvecklas så reduceras den lediga kapaciteten till noll. Därmed finns inga lediga platser att evakuera äldre till om något äldreboende behöver genomgå mer omfattande renoveringar.

Att lägga ner ett äldreboende utan att samtidigt öka nyproduktionen av äldreboendeplatser i motsvarande grad innebär att vi inte kommer att ha platser som motsvarar det behov som vi har bedömt kommer att finnas. En behovsbedömning som vi dessutom har varit politiskt överens om.

Många äldre kommer att vara friska långt upp i åren. Men många kommer också att vara i behov av omsorg och äldreboendeplats. Vi kommer att stå upp för de äldres behov och för en god tillgång på äldreboendeplatser.

Andreas Sturesson (KD)

kommunalråd, Jönköping