Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Politisk vilja nödvändig för att klara livsmedelsförsörjningen

Vi är övertygade om att vi kan klara denna nödvändiga omställning samtidigt som Jönköpings kommun kan fortsätta växa och utvecklas på ett positivt sätt, skriver Centerpartiet efter beslutet om att värna jordbruksmark.

Jönköpings kommunfullmäktige fattade nyss ett historiskt viktigt och tydligt beslut om att nu omedelbart förändra planeringsinriktningen för att värna brukningsvärd jordbruksmark. Det var den styrande koalitionen där Centerpartiet ingår som lade fram beslutsförslaget som glädjande nog fick stöd av hela sex av fullmäktiges åtta partier.

För Centerpartiet är denna fråga viktig ur många aspekter. Den första är livsmedelsförsörjningen där Sverige har gått från att i början av 1990-talet ha en självförsörjningsgrad på 85–90 procent till att idag 25 år senare vara nere på ca 50 procent självförsörjningsgrad som är en av de lägsta i Europa. Denna utveckling har ju också en global koppling med effekter som att savanner odlas upp och regnskogar huggs ner på andra ställen i världen för att odla livsmedel vilket även får stor negativ klimatpåverkan.

Den regionala livsmedelsstrategin säger att vi kraftfullt måste fokusera på att öka självförsörjningsgraden i länet och inom vissa områden även kunna exportera livsmedel. Även ur aspekten krisberedskap är ökad livsmedelsförsörjning nödvändig vilket ytterligare slår fast vikten av att värna den brukningsvärda jordbruksmark vi har i vår kommun.

Den kartläggning av jordbruksmarkens värde i Jönköpings kommun som Centerpartiet aktivt varit med om att ta initiativ till visar många positiva effekter för hela kommunen av de 16 procent av kommunens landareal som idag utgörs av jordbruksmark. Det fanns vid denna kartläggning 594 jordbruksföretag i kommunen där Jönköpings kommun är den fjärde i Sverige sett till flest mjölkgårdar. Antal hästföretag uppgick till 176 stycken. Ur ett nationellt perspektiv är även odlingen och förädling av frukt och bär, framförallt äpple, relativt stor i kommunen. Förutom detta tillkommer det stora värdet av det öppna landskapet som jordbruksmarken tillför.

Det är i kommunens översiktsplan som den politiska viljan uttrycks. Där läggs det fast hur kommunen bäst ska hushålla med våra mark- och vattenresurser. När översiktsplanen pekat ut vilka markområden som ska användas till vad så styr detta i sin tur var olika detaljplaner startas för att möjliggöra byggnation av bostäder, skolor, äldreboende, industriområden med mera. Utvecklingen i Sverige de senaste årtiondena visar tydligt att lagstiftningen i miljöbalken har en mycket liten påverkan totalt sett på jordbruksmarkens bevarande.

Centerpartiet har i vårt omfattande remissvar inför beslutet om jordbruksmarken tydligt visat och beskrivit kommundel för kommundel var det finns alternativ mark att bebygga istället för den brukningsvärda jordbruksmarken. Vi är därför helt övertygade om att vi kan klara denna nödvändiga omställning samtidigt som Jönköpings kommun kan fortsätta växa och utvecklas på ett positivt sätt.

Som följd av detta viktiga beslut har den brukningsvärda jordbruksmarken fått en markant förbättrad värdering och hänsynstagande när avvägning i enskilda fall måste göras mot andra väsentliga samhällsintressen. Ett system för kompensationsåtgärder då åkermarken trots allt tas i anspråk ska också utredas enligt beslutet.

Anders Samuelsson(C)

gruppledare

Sylve Gunnarsson (C)

vice gruppledare (C)

Börje Svensson (C)

fullmäktigeledamot och lantbrukare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel