Ska små barn med omfattande funktionsnedsättningar återigen tvingas växa upp på institution mot föräldrarnas vilja?

Vi är oroliga för att den utvecklingen kan komma.

Nästan dagligen läser vi om familjer med små barn som nekas personlig assistans trots mycket omfattande funktionsnedsättningar hos barnet.

Några tvingas kvar på sjukhus då hemkommunen inte kunnat lösa bemanning i hemmet. I andra fall måste föräldrarna ta ledigt för att vårda barnet dygnet runt. Det är lätt att förstå att situationen snabbt blir ohållbar.

Sverige har åtagit sig att efterleva Barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I artikel 3 i Barnkonventionen står att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.

I FN-konventionen som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning är barnperspektivet tydligt. Artikel 7 rör särskilt barn med funktionsnedsättning.

Där står att alla nödvändiga åtgärder ska genomföras för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna få sina mänskliga rättigheter på lika villkor som andra barn.

Kopplingen till Barnkonventionen är tydlig då det anges att barnets bästa ska komma i främsta rummet, liksom rätten för barn med funktionsnedsättning att komma till tals.

Alla barn har alltså mänskliga rättigheter även de allra minsta. Något som tycks helt bortglömt av regering, domstolar och försäkringskassa idag.

Vad händer när kommunerna inte klarar att anställa hemtjänstpersonal i den omfattning som krävs för ett barn med stort hjälpbehov i stort sett dygnet runt? Bristen på hemtjänstpersonal är stor redan idag.

Blir lösningen att inrätta gruppbostäder även för mycket små barn?

I rapporten ”Den personliga assistansens alternativkostnader” (Lunds universitet maj 2017) beskrivs boendestöd organiserat så att antalet personal är lägre än antalet brukare vilket betyder väsentlig kvalitetsskillnad gentemot personlig assistans.

Vi är oroliga för att om inte regeringen tar sitt förnuft till fånga och genomför lagändringar för att återföra LSS och personlig assistans till lagstiftningens grundintentioner, kan mycket små barn tvingas att växa upp på institution.

Något som vore förödande för ett barns utveckling och helt i strid med Barnkonventionen och barnperspektivet i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Linnéa Darell

LSS-ansvarig Nätverket Funktionella Liberaler

Charlotte Söderlund

Ledamot Nätverket Funktionella Liberaler