Perspektiv

Vi som arbetar med belysning i Sverige arrangerade då ett riksdagsseminarium i samarbete med riksdagsledamöter från båda blocken, samtidigt som vi i ett gemensamt upprop la förslag på en nationell översyn av hur landets kommuner ska bygga sina utemiljöer för att skapa trygghet. Under seminariet togs Jönköpings kommun upp som ett positivt exempel på man kan arbeta framgångsrikt med belysning som ett redskap för att motarbeta otrygghet.

Anledningen till att vi i Sverige valde att sätta fokus på trygghets- och jämställdhetsfrågorna var Brås senaste nationella trygghetsundersökning. Mätningen visar att många upplever otrygghet utomhus sent på kvällen, och att otryggheten är ojämnt fördelad. 30 procent av alla kvinnor känner sig mycket eller ganska otrygga och tolv procent avstår från att gå ut på kvällstid. I så kallat socialt utsatta områden känner sig mer än hälften av kvinnorna som bor där mycket eller ganska otrygga. Detta tycker vi visar på att tillgången till staden inte är jämställd och jämlikt fördelad.

I våra kontakter med beslutsfattare, både på riksplanet och lokalt har vi framfört ett antal önskemål. Till exempel har regeringen har nyligen gett Boverket i uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltade livsmiljöer. Det är då viktigt att Boverket inkluderar belysning och hur det offentliga rummet på bästa sätt gestaltas under timmar utan dagsljus för att uppnå hög kvalitet, trygghet och hållbarhet. Samtidigt anser vi att regeringen och berörda kommuner bör avsätta särskilda projektmedel för ombyggnad av offentliga miljöer i socialt utsatta områden. Projekten bör inriktas på hur trygghet ska skapas för alla samhällsgrupper, där belysning och ljusplanering utgör självklara redskap.

I allt för många kommuners samhällsplanering hanteras belysningsfrågan bristfälligt och till förmån för kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi påstår att landets kommuner med en ökad kunskap om arkitektur, ljusdesign, socialantropologi och ny teknik kan utforma offentliga miljöer på ett mer energieffektivt, medvetet, trygghetsskapande och ekonomiskt försvarbart sätt.

I motsats till många andra kommuner i landet är Jönköping ett föredöme i detta arbete. Under flera år har kommunen arbetat målmedvetet med olika satsningar där belysningens möjligheter har utnyttjats på ett framgångsrikt sätt. Det senaste exemplet är satsningen på ny modern belysning i Rådhusparken. Att satsningarna har effekt avspeglar sig inte minst i den Sifo-mätning som nyligen gjorde då Jönköpings län hamnar på plats 3 av 21 län när de tillfrågade kvinnorna uppger hur trygga de är i sitt område.

Men, det finns fortfarande utvecklingspotential, även i Jönköping. Det är därför viktigt att kommunen inte tappar tempo i sitt arbete för en trygg och jämställd kommun. Vi hoppas och vill att Jönköping ska fortsätta visa vägen och vara det goda exemplet på hur man kan arbeta framgångsrikt med att skapa trygghet för invånarna med hjälp av modern belysning. De goda exemplen behövs mer än någonsin!

Mikael Castanius

vd, Belysningsbranschen