Myndigheten har tittat närmre på hur sex- och samlevnadsundervisning bedrivs i svenska skolor. Man har granskat 450 skolor och besökt 28 av dem. Man har intervjuat rektorer, lärare och elever för att kartlägga hur sexualundervisningen genomförs.

Kartläggningen visar att undervisningen brister på många skolor. Få skolor misslyckas bland annat med att koppla ihop sex och samlevnadsundervisningen med värdegrundsfrågor.

"Om denna koppling inte görs riskerar skolor att missa åsikter som strider mot värdegrunden, vilket kan leda till kränkningar och diskriminering", skriver myndigheten.

I rapporten skriver man även att "sex- och samlevnadsundervisningen måste ta upp frågor kring grovt språkbruk, nedsättande ord, hederskultur, sexuella trakasserier, jämställdhet med mera för att elever ska kunna få kunskaper om normer och värden".

Skolinspektionen menar att de upprop om sexuella övergrepp, som elever berättat om under #tystiklassen och #räckupphanden, vittnar om detta.

I intervjuer med eleverna framgår att de vill prata om sex och samlevnad tidigare än vad som görs idag. Man vill också ha undervisningen oftare.

Skolinspektionen ser att eleverna har bristande delaktighet i ämnet, vilket man menar påverkar undervisningen negativt. I rapportern skriver man att det "finns en risk att undervisningen missar diskussioner som är särskilt viktiga för eleverna, såsom till exempel frågor kring hedersproblematik, homofobi, grovt språkbruk, sexuella trakasserier med mera".

Efter intervjuer med lärare framgår att många tycker det är svårt att undervisa i sex och samlevnad. I rapporten framgår att de "känner sig obekväma med själva området sex och samlevnad, saknar kunskap om HBTQ, upplever att de inte hänger med samhällstrender eller att de inte vet hur de ska hantera laddade diskussioner som strider mot värdegrunden". Eftersom det är ett så känsligt ämne finns också en rädsla för att trampa fel. Skolinspektionen menar därför att lärarna behöver mer kompetensutveckling inom området.