När regeringen beslutade att gruvbolaget Tasman Metals skulle få bearbetningskoncession, det vill säga ensamrätt att utvinna sällsynta jordartsmineraler i Norra Kärr, så överklagades det beslutet av miljöorganisationer, föreningar som Visingsörådet och även privatpersoner.

Naturskyddsföreningen i Jönköpings län är en av de föreningarna.

Vi är överlyckliga, det är helt fantastiskt! Det är ett helt fantastiskt beslut i och med att de underkänner två regeringars beslut, säger vice ordförande Märta Svärd.

Bakgrunden är bland annat att den planerade gruvan ligger nära ett så kallat Natura 2000-område. Det blir en intressekonflikt i och med att området är riksintresse både för värdefulla ämnen och naturvärden.

Märta Svärd nämner att området används för friluftsliv och ingår i Östra Vätterbranterna. Ett av de sällsynta djur som finns närheten är den rödlistade större barksnäckan.

Vad som händer nu med gruvplanerna är oklart, om utredningen ska göras om eller om gruvbolaget drar sig ur.

Det är väl inte så att det är avgjort men det här var ett avgörande steg, säger Märta Svärd.

Det hon ser som det viktigaste i det här beslutet är att det sannolikt kommer att krävas mer noggranna undersökningar vid framtida gruvetableringar i känsliga områden.

Främsta orsaken till domstolens beslut är att det inte är utrett hur de anläggningar som krävs runt själva gruvan kommer att påverka omgivningen. De exempel som domstolen nämner är de sandmagasin och klarningsdammar som kommer att behövas.

Myndigheten Bergsstaten, som beviljade bearbetningskoncessionen, ansåg att detta var något som skulle behandlas senare, vid miljöprövningen. Domstolen gör en annan bedömning, tillståndet måste omfatta hela området med kringanläggningarna.

Den jurist som har formulerat överklagandet för Naturskyddsföreningen och de andra föreningar som står bakom är jur.kand. Gunilla Högberg Björck vid GBH miljörätt.

Jag måste säga att det är väldigt glädjande. Det stärker skyddet av Natura 2000-områden i Sverige. Det är ett viktigt prejudikat, inte bara för Tasman Metals, säger hon.

I förra veckan sin ansökan om att få förlänga tillståndet för provborrning. När kommunstyrelsen i Jönköping skulle yttra sig i oktober om samma ansökan sade en oenig nej till fortsatt undersökningstillstånd. Planerna på gruva har mått kritik från både och från privatpersoner.

JP har utan framgång sökt företrädare för Tasman Metals för en kommentar.