LÄS MER:

Torps gård ligger nära Torps skola, strax norr om det nya bostadsområdet Torps hagar. Marken består bland annat av betesmark, här finns stora vackra ekar, och från höjden syns en panoramabild över Vättern, Jönköping och Huskvarna.

Hirsmark Fastigheter vill bygga en blandning av villor, radhus och flerbostadshus på den tio hektar stora marken.

Många äldre som vill flytta ifrån sina villor vill kunna bo mindre, men ändå ha ett modernt boende, säger Stefan Hirsmark.

Det kan bli ett antal suterränghus där två rum och kök kan hyras ut för att få ekonomi i boendet.

LÄS MER:

En del av marken har Stefan Hirsmark använt som betesmark. Här finns också stora ekar. Enligt stadsbyggnadskontorets planbesked är det viktigt att bebyggelsen förhåller sig till miljön här. Bebyggelsen bör anpassas till gårdsmiljön, beakta biologisk mångfald och skyddsvärda träd.

Jag vill kunna spara så mycket som möjligt i möjligaste mån av ängsmark och träd, säger Stefan Hirsmark.

Han berättar att han får förfrågningar från personer som vill köpa tomter här var och varannan vecka.

Det blir inte aktuellt att sälja tomter här. Det här kommer att bli ett särskilt koncept. Husen ska passa in i den fantastiska miljön här.

Projektet finns med i kommunens bostadsförsörjningsprogram och enligt det väntas de 40 första bostäderna börja byggas 2018.

Efter det får man räkna med att det tar runt 1.5 år. Det är viktigt att bygga infrastrukturen, säger Stefan Hirsmark.

Någon gång under 2019 skulle de första personerna kunna flytta in, medan hela projektet kan ta ytterligare några år.

Han poängterar att mycket återstår innan det går att säga om projektet kommer kunna genomföras. Det handlar bland annat om att ekonomin ska gå ihop.

En rad utredningar behöver också göras innan detaljplaneprocessen kan dra igång. Det handlar tillexempel om markundersökning och anslutningsvägar. Dessutom bedöms byggandet av en gång- och cykelbro vara en förutsättning för projektet.

Jag räknar med att vi inom kort kommer hålla ett startmöte, då vill vi ha extern dialog parallellt med det. Det handlar om att prata med grannskapet, säger Håkan Sylvan som är planarkitekt på Jönköpings kommun.

LÄS MER: