I plankommittén diskuteras både smått och stort, närliggande och visionärt.

De kanske största diskussionerna rörde Hoks samhälle. Där är tanken att släppa ett par centralt placerade tomter för bebyggelse. Dels tänker man sig ett par villatomter på norra delen av den så kallade ”Ängen”, ovanför skolan längs Orrstigen, eller möjligen Kapellgatan. Sträckan byter namn vid just ängen. Dels planeras någon form av flerbostadshus på den tomt som heter Morarp 2:14, vid pizzerian.

– Beslutet i plankommittén blev att skicka frågan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott för att gå vidare med ett planuppdrag, berättar Kenth Williamsson (S).

Relaterat till artikeln

I norra delen av ”Ängen” planeras ett par villatomter, medan man söder om pizzerian tänker sig någon form av flerfamiljshus.

Foto Vaggeryds kommun/Gunnar Höglund

Östra torget i fokus

Hok diskuteras även ur ett större perspektiv i den så kallade Fokusgruppen för samhällsutveckling. Kanslichef Torbjörn Åkerblad berättade att man där väger in behovet av såväl barnomsorg som trygghetsboende och bussförbindelser. Även det historiska perspektivet finns med.

För Vaggeryds del har området runt Östra torget hamnat i fokus. Fastighetsägaren PHL vill bygga om tidigare kommunhuset Skänkelund till lägenheter. Vi har tidigare berättat att även kommunala bostadsbolaget VSBo planerar bostäder, men som en påbyggnadsvåning i intilliggande Heimdal-området. I planområdet finns även en kommunal fastighet som ligger i norra änden av torget. Den byggnaden används i dag i projektet Mötesplats, där daglediga kan träffas.

Relaterat till artikeln

Bild 1 av 3

”Få tomter i Skillingaryd”

Även Skillingaryd fanns med i diskussionerna.

– Generellt för Skillingaryd kan sägas att det har tagits fram väldigt få tomter för villabebyggelse. När nu Fåglabäcksområdet är fullt finns det bara enstaka tomter att erbjuda, säger Jörgen Johansson (C).

En åtgärd som har varit på tapeten tidigare är att riva ödebyggnaden på tomten i korsningen Västra Järnvägsgatan och Källeliden och bygga en parkering för främst pendlare. Vad som inte är aktuellt inom överskådlig tid är att utveckla tomten i kvarteret Räven, där Erikssons fabrik låg tidigare. Åsikten från plankommittén är att bullret från den intilliggande järnvägen gör den mindre lämplig för bostäder.

Läs mer: Grävskopa förbereder för ny bebyggelse

Relaterat till artikeln