Alla som kan jobba ska jobba. Sedan 2014 har regeringens politik bidragit till att 350 000 fler har ett jobb att gå till. Aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik är central för att fler ska kunna pröva nya vägar i arbetslivet. Satsningen på Kunskapslyftet har i Jönköpings län skapat 724 utbildningsplatser. Etableringsjobb införs för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete.

Vården, skolan och omsorgen ska stärkas. Vi socialdemokrater gick till val på mer pengar till välfärden. I budgeten för 2020 satsar vi fem välfärdsmiljarder. I Jönköpings län innebär det drygt 53 miljoner kronor till exempelvis fler sjuksköterskor. För Jönköpings kommun ger satsningarna drygt 48 miljoner kronor att investera i skola eller äldreomsorg.

Sveriges äldre har rätt till en trygg ålderdom. Nu avskaffar vi den skatteklyfta för pensionärer som den moderatledda regeringen införde. Vår satsning på höjd garantipension och höjt bostadstillägg ger i genomsnitt 213 kronor mer i plånboken för 8 900 äldre i Jönköpings kommun.

Den organiserade brottsligheten, skjutningar och sprängningar ska bekämpas. Vid sidan av sociala insatser ska Polisen ha de resurser och verktyg som krävs för att bekämpa brotten. Sedan 2014 har vi gjort historiskt stora satsningar på Polisen och Tullverket. Antalet polisstudenter har nu fördubblats, men vi är inte nöjda. Målet är att senast 2024 ha 10 000 fler polisanställda.

Hela Sverige ska leva och växa. Den statliga närvaron utökas genom lokala servicekontor. Närhet till kommersiell service i glesbygd säkras och utbyggnaden av digital infrastruktur drivs vidare. Särskilda medel fördelas till kommuner som har tagit emot en stor andel nyanlända i förhållande till sin befolkning.

Med januariavtalet som grund skapar vi förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så bygger vi ett starkare samhälle.

Magdalena Andersson (S)

finansminister

Carina Ödebrink (S)

riksdagsledamot för Jönköpings län