För människor som bor långt ifrån våra större sjukhus, där huvuddelen av den avancerade specialistsjukvården ges, har dock idag inte samma förutsättningar att få den vård de behöver. Vi har exempel på flera platser i våra tre regioner (Kalmar, Jönköping och Östergötland) där en vägambulans inte alltid hinner köra när en akut behandling av en stroke behöver sättas in. I värsta fall överlever inte den drabbade, och gör man det är risken stor att man resten av livet får leva med omfattande funktionsnedsättning.

För dessa, och många andra behov, skulle en snabb transport med ambulanshelikopter direkt till Universitetssjukhuset kunna rädda liv och undvika långvarigt mänskligt lidande.

Dessutom är omfattande samhällsekonomiska vinster att vänta, genom att behov av insatser i form av rehabilitering, hemtjänst och vårdboende uteblir eller minskar, samt att arbetsförmåga kvarstår och därmed möjlighet att genom skatteinbetalningar bidra till vår gemensamma välfärd.

En helikopter kan vara i luften inom fem minuter och marschfarten är ca 240-280 kilometer i timmen. Den kan vara på skadeplats tio mil bort inom 20-25 minuter. Är läkare ombord kan avancerade medicinska åtgärder sättas in direkt, vid till exempel trauma, stroke, akut hjärtinfarkt med mera vilket naturligtvis kan vara livsavgörande. Är patienten svårt skadad kan den behöva flygas direkt till specialistsjukhus vilket sparar tid och även det kan vara livsavgörande. En helikopter tar sig fram i terräng och kan landa på mycket otillgängliga platser som vägambulanser kan ha svårt att nå.

Samverkansnämnden för den sydöstra sjukvårdsregionen fattade under fredagen beslut om ambulanshelikopter i vår sjukvårdsregion. I utredning framgår att det, ur olika patientperspektiv, finns behov av en ambulanshelikopter i Sydöstra sjukvårdsregionen. Skälet är snabbheten ut till patienten, att särskilt utbildad läkare och sjuksköterska omedelbart kan vidta nödvändiga åtgärder och fatta beslut om optimal vårdnivå samt att patienten under pågående intensivbehandling snabbt kan föras till rätt vårdnivå.

Det är också utredningens uppfattning att ambulanshelikopterverksamhet kan få ett stort genomslag för vårdgivare inte bara i Sydöstra sjukvårdsregionen som helhet, utan även för våra regioners vårdtagare som från tid till annan kan behöva en snabb och kvalificerad sjukvårdsinsats inom tänkt upptagsområde.

Tyvärr beslutade man att skjuta på beslutet om ambulanshelikopter till dess de ekonomiska förutsättningarna så medger eller när nya förutsättningar uppstår.

Vi menar att det är olyckligt att man nu inte tog vara på möjligheten att skapa en än mer jämlik vård i vår sjukvårdsregion.

Mia Frisk (KD)

regionstyrelsens ordförande, Region Jönköping

Per Larsson (KD)

oppositionsråd Region Östergötland

Jimmy Loord (KD)

oppositionsråd Region Kalmar län

Relaterat till artikeln