Under veckan har en parkeringsruta i centrala Jönköping varit föremål för mycket diskussion. I samband med den Europeiska trafikantveckan omvandlade Stadsbyggnadskontoret, via ett samarbete med förskolan, ytan till en så kallad Parklet – ett mindre utrymme som gjordes tillgängligt för barn under en veckas tid.

Syftet med ”mikroparken” är att väcka tankar kring trafik och miljö och lyfta en diskussion kring vilka invånare som får störst utrymme i staden. I Jönköpings centrala delar har barn och unga omkring fem procent av utrymmet i det offentliga rummet – samtidigt utgör de en femtedel av befolkningen i kommunen. På Väster är siffran ännu lägre. Under en begränsad tid har barn fått lite mer utrymme i staden. Dessutom har de genom teckningar fått påverka utformningen i denna yta och genom det fått möjligheten att påverka beslutsvägar i hur det offentliga rummet utformas.

Stadsbyggnadskontoret har ett uppdrag genom Kommunprogrammet att arbeta med exempelvis Parklets för att visa på hur kommunen kan skapa ytor i den centrala staden för människor och inte bara för parkerade bilar som står still större delen av tiden. Vi har också ett uppdrag att satsa på en modern infrastruktur för hållbart resande som bidrar till att kollektivtrafik, gång- och cykel prioriteras.

Kommunen har samtidigt stor förståelse för att många butiksägare har en tuff situation och de är beroende av många människor i omlopp för att handeln ska fungera. Ibland är vi inte överens i vissa frågor, men det är viktigt att olika åsikter respekteras. I slutändan har vi ändå samma mål – ett levande och livfullt stadsrum med plats för människor i alla åldrar.

Henrik Zetterholm

Utvecklings- och trafikchef, Jönköpings kommun