Anmälan kom in till IVO (Inspektion för vård och omsorg) den 17 maj och händelsen har enligt läkaren medfört en allvarlig vårdskada på en ung kvinna. Anmälaren, patientens distriktsläkare sedan många år, skriver att kvinnan har haft långvariga psykiatriska problem.

”Hon har fått en mängd olika antidepressiva preparat genom åren, men det har haft tveksam effekt eller medfört besvärande biverkningar”, skriver läkaren i sin anmälan.

Kvinnan kontaktade i slutet av februari den digitala vårdcentralen Min Doktor och blev bedömd via skriftlig kommunikation av en psykiatriker. Man beslutade att kvinnan skulle byta antidepressiva medel mot ett annat preparat, enligt anmälaren. Efter ett par veckor mådde kvinnan mycket sämre och blev inlagd på akutmottagningen.

Kvinnans distriktsläkare anser att flera fel har begåtts i ärendet. Han är kritisk till att byta antidepressivt preparat på en patient med en långvarig psykiatrisk historia och som man inte har någon kännedom om. Han tycker det är fel att överhuvudtaget göra en psykiatrisk bedömning genom skriftlig kommunikation, ”utan att bemöda sig att höra rösten på den sökande patienten”. Han frågar sig varför han (den patientansvarige läkaren) inte kontaktades om preparatbyten och varför det inte fanns några planer för någon som helst uppföljning för patienten.

”Jag skrev en avvikelserapport till berörd instans, som de slutligen besvarade”, skriver anmälaren. Han fortsätter:

”Jag föreslog dem att göra en Lex Maria-anmälan, men de ansåg inte att ärendet var av en sådan allvarlig art”.

Anmälaren tycker dock att felbedömningen är så allvarlig att han inte nöjer sig med ”den lilla utredningen” de har gjort själva på Min doktor. Därför IVO-anmälde han verksamheten. Han vill att deras beslutssystem och patientsäkerhetssystem gås igenom av en opartisk bedömare.

Kvinnan mår bättre i dag, ”som tur är”, meddelar anmälaren.

Henrik Kangro, chefläkare på Min Doktor, skriver i ett mejl att de har höga kvalitetskrav, men att det tyvärr sker avvikelser.

”Då jobbar vi på samma strukturerade sätt med systematiskt kvalitetsarbete och intern avvikelsehantering som alla vårdgivare är ålagda”, skriver Henrik Kangro. Han fortsätter:

”Detta arbete leder till många lärdomar och förbättringsåtgärder, och ibland till att det kan finnas behov av även yttre granskning och skäl för anmälan till IVO, så kallad Lex Maria”.

Han nämner att man konstant arbetar för att vidareutveckla det digitala patientmötet.