Under våren har ett flertal kulturaktörer och institutionschefer lämnat Region Jönköpings län. till denna dränering av kompetens från regionens kulturinstitutioner. Hans konklusion var att det saknas pengar och att det behövs skjutas till mer resurser till kulturinstitutionerna.

Detta är en helt korrekt analys, men dessvärre inte hela sanningen. Hur kan man förklara att en i övrigt ekonomiskt välmående region inte har tillräckligt med medel för kulturen? Svaret ligger snarare i bristande kompetens. Så länge det saknas förståelse och kunskap om verksamheten bland de ledande tjänstemännen och politikerna kommer man inte att komma ur denna kulturella fattigdom.

Under min tid som konsthallschef i Nässjö lyckades konsthallen etablera sig som en regional och nationell kulturaktör. Konsthallen kom på ett fåtal år få flera nationellt uppmärksammade utställningar, öka antal aktiviteter samt dubbla besökssiffrorna och trots detta få ständigt minskade medel. Berodde detta på att pengar saknades? Det sorgliga svaret är nej, förvaltningen gick tvärtom 2016 med ett överskott på 130 000 kr.

I Nässjö, såsom på många andra orter, är det en gemensam kultur- och fritidsförvaltning. Här saknar ledningen kompetens när det kommer till konstområdet. I Nässjö har förvaltningen under det senaste året fått ny ledning och situationen har om möjligt förvärrats. Från att ha varit en instabil organisation, men med passion för kultur, hamnade man nu i en situation där chefstjänstemännen varken hade vilja till utveckling, kompetens inom området eller tillit till de medarbetare som besatt kompetens.

Resultatet är att förvaltningen dräneras på kompetent personal och att konstverksamheten raserats.

Från att ha haft en fungerande välrenommerad konsthall, en konstgrupp som administrerade kommunens offentliga konst och ett politiskt fastställt pågående årligt projekt med internationella väggmålningar har Nässjö kommun, genom slapphänthet och återigen brist på kompetens, inget av det.

Rekryteringen av ny konsthallschef förhalades och drog ut på tiden så till den grad att sommarens internationella utställning med en Sydkoreansk konstnär fick ställas in och den nya konsthallschefen har inte tillträtt, så istället visas verk från samlingen. Sommarutställningarna är vanligtvis de mest besökta i konsthallarna.

Det finns inte längre en tvärsektoriell konstgrupp där representanter från de olika förvaltningarna inblandade i den offentliga konsten samverkar för att förvalta och köpa in konst som kommer allmänheten till nytta.

Väggmålningsprojektet, kanske det mest omskrivna av alla kommunens projekt de senaste åren, beslutades av chefstjänstemännen att ställas in i år på grund av oenighet kring avtal. Oenigheten gällde att ge konstnären acceptabla arbetsvillkor samt att värna om den konstnärliga integriteten, något som en person som arbetat med konst kan se vikten av, men som är svårt om man inte har rätt kompetens.

I samtal med flera andra institutionschefer i regionen möter jag liknande upplevelser. Ibland finns medel, men brister i förståelse för uppdraget. Ibland finns inte medel och det visar sig att anledningen till det ofta är att det brister i förståelse för uppdraget.

Alla som varit engagerade i ideella verksamheter vet att man kan åstadkomma mycket med små resurser så länge viljan och kunskapen finns. Problem uppstår när det saknas kunskap och visioner för att satsa de nödvändiga medlen. Region Jönköpings län har en kulturplan, där bildkonsten är ett prioriterat område.

Nässjö kommun har politiska inriktningsbeslut på att driva en konsthall med inriktning på samtidskonst. Ska regionen ha ett levande konstliv krävs tjänstepersoner och förvaltningschefer som har visioner och värnar verksamheten. I flera artiklar i Hallpressen läser vi hur institutionschefer slutar och i en regional rapport framkommer det att professionella kulturutövare flyr regionen. I en tid där kulturen lyfts fram som ett av de viktigaste tillväxtmedlen, bör man ställa sig frågan - har Region Jönköpings län och Nässjö kommun råd att dränera regionen på mer kompetens?

Lennart Alves

Konstnär och tidigare intendent vid Nässjö Konsthall