ANDELEN

Jönköping University spelar en viktig roll i denna utveckling, samtidigt som den nya arbetsmarknaden ställer helt nya krav på kompetensutveckling och livslångt lärande.

För 15 år sedan var andelen högutbildade i näringslivet i FA-region Jönköping 13,4 procent. I dag är siffran 23,2 procent, vilket är klart över riksgenomsnittet, enligt ny sammanställd statistik från Statistiska centralbyrån.

Den kraftiga ökningen gör att regionen nu placerar sig klart över nuvarande riksgenomsnittet på 18,4 procent.

VILKA

En forskningsrapport från Entreprenörskapsforum (”En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt” 2014, av professor J Eklund m.fl.) visar att högutbildade har stått för så mycket som hälften av den ekonomiska tillväxten i Sverige 2001 – 2010, medan resterande tillväxt härrör från till exempel teknisk och ekonomisk utveckling.

Med andra ord, tillväxten i Sverige beror till stor del på effekterna av att de nya universiteten och högskolorna med sin omedelbara närhet och öppenhet till näringslivet etablerats i olika regioner runt om i landet.

Idag finns alltså en betydligt högre kompetens på arbetsplatserna än tidigare. Det ställer nya krav på kompetensutveckling.

Förr kunde anställda vidareutbilda sig inom ett företag. Men med allt större utmaningar genom globaliseringen, digitaliseringen och krav på hållbar produktion måste fortbildningen idag hålla en mycket högre nivå. Här har högskolan en viktig uppgift.

Kompetensutvecklingen av yrkesverksamma måste byggas in i det vanliga utbudet av utbildning. Det måste anpassas utifrån näringslivets och övriga samhällets behov, och ingå som en självklar uppgift för högskolorna.

Fortbildningen måste ske löpande. Inte bara när eventuella kriser och nedläggningar är ett faktum.

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Ett exempel är världens första nätbaserade magisterprogram inom gjuteriteknik som baseras på lärosätets världsledande forskning inom gjutna material och drivs i direkt samarbete industrin.

Förra året utsågs lärosätet dessutom till en så kallad KK-miljö och startade SPARK, en 10-årig satsning med stöd från KK-stiftelsen (högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft) för att bygga en stark, integrerad forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning i nära samarbete med näringslivet.

FÖR ATT

Syftet med statens basanslag bör även vara att skapa bättre förutsättningar för avancerad kompetensutveckling.

Närings- och den högre utbildningspolitiken borde kunna förenas i och uppmuntra denna ambition och se kopplingen till att andelen högutbildade i regionen nu är betydligt högre än tidigare.

Det är här som den kontinuerliga kompetensutvecklingen på avancerad nivå måste äga rum. Det är här på plats som forskningen kan bidra till att finna lösningar på problem som företagen och samhället har att hantera.

Det är så vi tillsammans – näringslivet, högskolan och offentlig sektor – påtagligt kan påverka regionens tillväxtmöjligheter och välfärd.

Mats Jägstam

Prorektor Jönköping University

Malin Olsson

Regionråd (M)

Ordförande Nämnden Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet