Det råder just nu ingen brist på analyser av hur Alliansen mår för tillfället. Vilket det som bekant finns befogade skäl att spekulera kring givet den senaste tidens intermezzon. Självförtroendet och viljan har brustit i flera avseenden i kölvattnet av att socialister och populister nu kämpar med att slita isär allianssamarbetet.

Det är tydligt att det finns ett behov av att tala om borgerlighetens framtid. Om hur självförtroendet kan öka hur genomslaget och framgångarna för liberal och konservativ politik kan bli större. Här följer en enklare men nog så betydelsefull lathund för hur Alliansen kan bli en mer reformfokuserad och relevant politisk kraft.

1.Våga presentera rejäla reformer. Om den primära konflikten i svensk politik handlar om arbete i kontrast till bidrag, måste det också tydliggöras i form av mer gedigna politiska reformer som skiljer alternativen åt. Alliansen bör våga mer när det gäller omfattande förslag för ökad tillväxt, fler i arbete och krafttag mot utanförskapet.

2.Välj striderna väl. Vissa samhällsproblem är större än andra. Det måste också synas i prioriteringen hos Alliansen. Svensk politik tenderar att allt oftare präglas av smala symbolfrågor som får oproportionerligt stor betydelse. Välj frihetsfrågorna väl. Reformer för ökad tillväxt, fler i arbete, ett stärkt rättsväsende och en högkvalitativ välfärd måste sättas högst på agendan.

3.Tydliggör ambitionen och målet. Det spelar ingen roll hur bra dina idéer är om ingen förstår sig på dem. Om man har som ambition att konkurrera med partiet som format hela den svenska moderna politikens historia genom attraktiva politiska koncept, måste man ha en egen vision och berättelse. För att göra borgerlighetens politik begriplig måste det finnas ett ramverk och en röd tråd i reformagendan. Här finns påtagliga brister i dagsläget. Alliansen behöver en politisk berättelse för att klargöra politiken och den långsiktiga ambitionen.

4.Låt ingen annan hålla i taktpinnen. Trovärdighet och förtroende följer när man vågar ta initiativ och sätta agendan med konkreta reformförslag. Enbart för att man behöver locka nya väljargrupper följer inte att man måste triangulera motståndarnas retorik och förslag. Ifrågasätt istället gamla sanningar. Presentera egna problembeskrivningar och bättre förslag. Låt inte Alliansens existensberättigande utgöras av att säga nej till socialdemokratins skattehöjningar och regleringsiver.

5.Syna motståndarna med politik och inte med värderingar och identitet. Att älta motståndarpartiernas historia och värderingar för att punktera deras argument är alltför sällan övertygande för den vanlige väljaren. Syna antagonisterna så att det får verkan på riktigt. Syna Sverigedemokraternas budgethål på allvar och få dem att ge svar på hur handelsbalansen och den finansiella stabiliteten påverkas av handelsfientlig politik. Låt Vänsterpartiet ge svar på varför de vill upphäva det privata ägandet och hur det skulle slå mot de som lever med minst marginaler.

6.Stå på medborgarnas sida. Att spendera mer än halva sitt liv i den politiska bubblan medför vissa problem. Retoriken blir lätt för avancerad eller platt, och kritiken från väljarna blir enklare att avfärda. Försök istället föra nyanserade resonemang som sträcker sig längre än tre talepunkter. Medge att man ibland har haft fel. Förvänta dig inte att människor på torgmötet förstår vad ”stärkt konkurrenskraft” innebär i praktiken. Våga var systemkritisk och kritisera svällande, obefogade myndigheter och kommunala skrytprojekt. Det är inte populism, det är en viktig kota i borgerlighetens ryggrad.

7.Var snäll. Alliansens politik har till syfte att öka människors frihet, trygghet och skapa förutsättningar för ökat välstånd. Var ärlig med att reformagendan har ett gott syfte för alla medborgare. Visa på välviljan som ligger till grund för förslagen. Detta måste prägla kommunikationen med väljarna. Det viktigaste är, trots allt, att vara snäll.

Slutligen – låt aldrig borgerligheten falla ner i den identitetspolitiska gropen. Politiska partier kan emellanåt vinna tillfällig vinning i att vara en stark röst mot ett visst fenomen eller annat parti, eller vinna enskilda grupper genom en trendig approach och identitetspolitisk retorik. Men politik är på riktigt och handlar till syvende och sist om reformer, vad man lyckas göra, och inte främst om vad man säger eller vilka trender man blidkar. Alliansen är för viktig för Sveriges framtid för att reduceras till en diskussionsklubb som enbart attraherar ett visst klientel.

Lucas Kramer

Ledarkrönikör