Mätningar från september 2018 belägger mitt påstående att Munksjön är en tickande miljöbomb. Varför får detta fortgå utan att åtgärder vidtas?

Insändare

Foto JANNE WRANGBERTH

Det torde vara sannolikt att värdena över tid, räknat från september 2018, snarare har ökat eftersom utfyllnader och byggnation sker främst i de sydligaste delarna av Munksjön.

Till detta kommer också att Munksjön får ta emot ”bräddat”, det vill säga orenat avloppsvatten. Detta sker oftast vid onormal nederbörd då reningsverkens kapacitet inte räcker till. Direkt olämpligt med tanke på redan förhöjda värden av föroreningar.

Då och då flyter restmassa upp från botten. Skulle man som privatperson ha förorsakat detta – ja, då skrivs spaltkilometrar om hur ansvarslöst detta skulle ha varit.Men när ansvarslösa företag gör detta så låter man bara åren gå för att senare låta skattebetalarna stå för notan.

Jag ställer nu frågan: När och hur tänker de ansvariga, som har detta på sitt bord, se till att de som har förorsakat detta ställs till svars för den otroliga miljöförstöring som de åstadkommit?

Thor Ahlstrand

Miljövän och samhällsdebattör