Det aktuella området går under benämningen ”Hok 2:110 med flera”. Att det har planerats tomter i norra delen av Hok har varit officiellt i något halvår. Nu skickas planerna vidare i form av samråd. I det skedet kan allmänheten ha synpunkter på placeringen.

Området som är fem hektar stort har inga kända fornlämningar och där har inte heller påträffats några fridlysta eller hotade arter.

Senast juni 2019

Målet är att processen, efter samråd och granskning, ska landa i en detaljplan för hela området. Detta är planerat att ske någon gång april-juni 2019. Slutmålet är att det byggs bostäder.

För åtta år sedan projekterades en väg som var tänkt att leda trafik i öst-västlig riktning utanför samhället. Om det byggs såväl hus som väg blir det med ett mellanrum på 100 meter.