Efter ett möte på socialförvaltningen där Alex mamma Ann-Sofi Nilsson fått veta att det inte skulle bli någon ny utredning valde hon i samråd med Alex jurist att överklaga till förvaltningsrätten. Tidsfristen för överklagan höll på att rinna ut, beslutet skulle träda i kraft dagen efter.

Min förhoppning var hela tiden att de skulle ändra beslutet, säger Ann-Sofi Nilsson.

Men kommunen, som tog emot anmälan som huvudman, skickade den aldrig vidare. Något som Ann-Sofi fick reda på långt senare.

I den JO-anmälan som Ann-Sofi Nilsson gjort uppmanas Tranås kommun att yttra sig över hur förvaltningen resonerat i ärendet. I skrivelsen framför kommunen bland annat att man tyckte det var onödigt att skicka in Ann-Sofis överklagan eftersom hon sannolikt inte hade fått rätt ändå. ”Kommunen ville inte belasta Förvaltningsrätten med mer arbete” skriver man.

Enligt tf socialchef Camilla Tjäder är det inte praxis att skicka vidare alla överklaganden.

Vi gör först en bedömning om vi själva ska ändra vårt beslut. Tycker vi att det har framkommit ny information så vi kan ompröva vårt eget beslut då skickar vi inte vidare, men annars ska alla beslut skickas vidare.

Anas Abdullah, chef för biståndsenheten, poängterar att förvaltningen har lagen på sin sida.

Det här är inget som är unikt för Tranås. Om kommunen vill ändra sitt beslut så behöver man inte skicka vidare.

Men i kommunens svar till den JO-anmälan som Ann-Sofi senare gjorde uppger Abdullah och Tjäder bland annat att man ville bespara förvaltningsdomstolen arbetet.

Det får JO utreda. Men det är klart att jag inte bryr mig om vad domstolen har för arbetsbelastning, om de har mycket eller lite att göra. Jag kan inte gå in på individärenden men generellt kan jag säga att märker vi att vi ska ändra oss, om det kommit ytterligare synpunkter och underlag, då får vi göra en ny bedömning, säger Anas Abdullah.

Enligt Ylva Lindblom, jurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, är huvudregeln att kommunen i enlighet med förvaltningslagen ska lämna vidare alla överklaganden till förvaltningsrätten. Enda undantaget är om det kan göras en snabb omprövning som inte är till nackdel för den enskilde.

Har överklagan kommit in i rätt tid så ska handlingen lämnas in. Normalt inom en vecka har JO sagt, säger Lindblom.