I en debattartikel (JP, 25/2) uttrycker regionråden Mikael Ekvall (V) och Malin Wengholm (M) en oro kring det förslag till beslut som tagits fram för vilken verksamhet som ska flytta i nya hus D1/D2 på Länssjukhuset Ryhov.

Bland annat lägger regionråden stor vikt vid att det lyser rött i riskanalyserna. Men det är ju meningen med riskanalyser: De ska visa på vilka risker som finns och därmed vara grunden för åtgärder som behöver vidtas.

Planeringen för D1/D2 har pågått i flera års tid. Under tiden har vården utvecklats och de behov vi såg 2015 är inte desamma som idag. Att planeringen för de nya byggnaderna på sjukhusområdet har gjorts om beror på att vi under 2019 kunde konstatera att befintlig planering skulle innebära en betydande överkapacitet där hus D1/D2 inte utnyttjades fullt ut. För att använda sjukvårdens resurser på bästa sätt behövde vi därför göra ett omtag.

För att hitta fram till ett nytt förslag för vilka verksamheter som ska finnas i de nya byggnaderna inleddes ett omfattande dialogarbete med risk- och konsekvensanalyser samt verksamhets- och behovsbeskrivningar.

Nu, efter en nära sex månader lång process, har verksamheten tagit fram ett förslag till beslut som bland annat innebär en satsning på cancervården. Enligt förslaget kommer nya hus D1/D2 innehålla mottagningsverksamhet, behandling, rehabilitering och vårdavdelning för cancervård. Detta är en patientgrupp vars behov av framför allt öppen vård har ökat betydligt de senaste åren.

För den verksamhet som tidigare var tänkt att flytta in i hus D1/D2 – vårdavdelning och mottagningar för stroke och neurologi med tillhörande rehabilitering – föreslås i stället en ny lösning i befintliga Ryhov.

Ledningen för denna verksamhet anser att det nya förslaget uppfyller behoven för såväl patienter som personal. Vi har förståelse för att personalgrupper känner sig besvikna, men det är viktigt att påpeka att mycket av det planeringsarbete som gjorts kan tas tillvara även i ombyggda lokaler.

Flera av de verksamheter som tidigare planerats i nya hus D1/D2 finns fortfarande kvar i det nya förslaget. Det gäller bland annat akutvårdsavdelning samt mottagningar och vårdavdelning för hematologi och för njursjukvård, inklusive dialysenhet.

Vårt omfattande analysarbete med involvering av chefer och medarbetare gör att vi nu känner oss trygga i att ha ett lagt förslag som är det bästa sett till sjukvården som helhet och för att hushålla med invånarnas skattemedel.

De mindre anpassningar som behöver göras till följd av förändringen i D1/D2 beräknas rymmas i den beslutade budgeten. Förslaget är enligt bedömning av de involverade även patientsäkert. Att framhärda i tidigare planering, och riskera att ha en ny modern byggnad som inte används fullt ut, är inte ansvarsfullt.

Mats Bojestig

hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län