En översiktplan är ett dokument som beskriver vad kommunen har för visioner för framtiden och hur man ser på kommunens utveckling. Det gäller framförallt användning av mark- och vattenområden och i planen hanteras olika teman.

Stora frågor är ju till exempel var någonstans vi ska bygga bostäder, var vi ska ha mark för verksamheter, hur det ser ut med plats för skolor, vad vi har för friluftområden och hur vi utvecklar och bevarar dem, säger Linda Tubbin, plan- och exploateringschef på Habo kommun.

Översiktsplanen ska även ge vägledning för framtida detaljplanearbete och kommande kommunala beslut.

Den senaste översiktsplanen i Habo togs fram för tretton år sedan, år 2005. Nu har politikerna beslutat om att det är dags att påbörja en ny plan, som ska sträcka sig fram till 2040.

Oftast är det stora projekt med komplexa frågor och man måste ha en lång tidshorisont för att hinna genomföra och se konsekvenser, säger Linda Tubbin.

En översiktsplan ska dock ses över vart fjärde år och aktualiseras.

Vi ser hur och om förutsättningarna förändras då och vilket behov det finns av att justera planen, säger Linda Tubbin.

Arbetet, som beräknas ta nästan tre år, är precis i startskedet. Och en av de första uppgifter som Linda Tubbin tillsammans med kommunens planarkitekt Johanna Schönberg har, är att samla in information. Och då vänder man sig till kommunens invånare.

Vi behöver träffa medborgarna för att höra hur de ser på kommunen och vad de har för behov. De har ju den bästa kunskapen om sin bo- och arbetsplats, säger Linda Tubbin.

Under några veckor framöver kommer därför tjänstemän och politiker från kommunen bjuda in invånarna till medborgarsamtal på fem olika platser, i Fagerhult, Brandstorp, Västerkärr, Furusjö och Habo.

Det gäller även de som bor i omkringliggande landsbygd till de här orterna. Alla är välkomna, säger Linda Tubbin.

Hur viktigt är det att invånarna är involverade i det här arbetet?

Det är jätteviktigt. Vi som jobbar på kommunen kan inte allt om kommunen. Vi behöver deras lokalkännedom för att kunna göra rätt avvägningar i det kommande arbetet, säger Linda Tubbin.

I slutet av sommaren beräknas insamlingsarbete, analys och sammanställning vara färdigt. Då kommer ett dokument tillsammans med tillhörande kartor att skickas ut på samråd. Det finns då möjlighet för såväl invånare som andra kommuner, myndigheter, föreningar och företag att lämna skriftliga synpunkter på översiktplanen. Efter det justeras förslaget innan det ställs ut ytterligare en gång och synpunkter får lämnas igen.

Efter granskning och eventuella små justeringar då så siktar vi på att kommunfullmäktige ska kunna antal översiktplanen någon gång i slutet av 2019 eller i början av 2020, säger Linda Tubbin.