Rotavirus är ett vanligt och mycket smittsamt virus som orsakar magsjuka hos små barn. Svår infektion leder till sjukhusvård.

I syfte att minska lidandet hos barn som insjuknar samt reducera belastningen på sjukhusen införde Region Jönköpings län den 1 juli 2014 till nyfödda från sex veckors ålder.

Regionen gick, tillsammans med Stockholms läns landsting, före övriga landet. Ett beslut som då .

Men nu föreslås ett införande i hela riket. Det är Folkhälsomyndigheten som har utrett frågan och som bedömer att vaccination mot rotavirus ska införas i nationella allmänna vaccinationsprogrammet.

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare i Region Jönköpings län, som nu har suttit med i Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp tycker att var rätt beslut att regionen gick i bräschen.

I det här fallet är det en fördel att vi har kunnat gå före med våra erfarenheter, säger hon.

Carin Oldin ser positivt på ett nationellt införande då det ger en jämlik vård i landet.

Vi har goda erfarenheter av rotavirusvaccination. Vi ser en positiv tendens att antalet fall av diarrésjukdomar har minskat i länet och vi har förre inläggningar på sjukhusen, säger hon.

Ungefär 75 procent av alla vårdnadshavare i Jönköpings län har valt att vaccinera sina barn mot rotavirus. I det allmänna vaccinationsprogrammet säger drygt 96 procent av vårdnadshavarna ja till sprutorna.

Men tanke på att rotavirusvaccinet bara erbjudits i två säsonger är det bra siffror. Men vi måste följa detta längre för att dra några större slutsatser, säger Carin Oldin.

Folkhälsomyndigheten har i sin utredning kommit fram till att en nationell vaccination mot rotavirusinfektion effektivt skulle förhindra smittspridning, minska sjukdomsbördan samt ge en samhällsekonomisk besparing.

Rotavirusvaccinet uppges ge ungefär ett 90 procentigt skydd mot svårare diarrésjukdomar. En vanlig biverkning av vaccinet är lättare diarré. En ytterst sällsynt biverkning är tarminvagination, som är en svårare form av tarmvred.

Allmän vaccination mot rotavirus till barn erbjuds redan i många länder världen över, något som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). I Sverige har det alltså dröjt.

Jag tror att det beror på att få barn i Sverige dör att diarrésjukdomar. Vi har bra sjukvård där vi kan erbjuda dropp och vätskebehandling vid behov. Sedan innebär det ju en kostnad att införa vaccinationer, säger Carin Oldin.

Förslaget att införa rotavirusvaccinet i det nationella barnvaccinationsprogrammet är nu ute på remiss. Folkhälsomyndigheten ska lämna över beslutsunderlaget till regeringen i januari 2017.

All vaccin som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet ersätts av statliga medel. Nu är det regionen som står för kostnaden för rotavirusvaccin.