Annons

Inspektionen för vård och omsorg

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO bildades 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). IVO finns på sex regionala kontor runt om i landet och fyra myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. (Källa: ivo.se)